Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SKILLS
ID (subject code)
BMEGT51S200
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
7
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
4
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a magyar államszervezet rendszerét
 2. Ismeri a jog fogalmát, a jogrendszer tagozódását, a jog forrásait, a jogszabályok fajtáitáit
 3. Ismeri a jog fogalmát, a jogrendszer fogalmát és tagozódását, a jog forrásait, a jogszabályok fajtáit, hierarchiájukat
 4. Ismeri az európai integráció történetének főbb állomásait, az Európai Unió tevékenységi területeit és hatásköreit, az Európai Unió intézményrendszerét, az Európai Unió jogrendszert
 5. Ismeri a köznevelési rendszer jogi szabályozását
Skills
 1. Képes a közigazgatás rendszerében történő eligazodásra
 2. Képes a jogrendszerben történő eligazodásra, a jogalkalmazással felmerülő problémák felismerésére, azonosítására, a jogkövető magatartás kialakítására
 3. Képes a köznevelési rendszer jogalkalmazással felmerülő problémáinak felismerésére, azonosítására, rendszerekben való gondolkodásra
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kapa Mátyás: Jogi és közigazgatási ismeretek, jegyzet, BMGE Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019.
 • Czenczer Orsolya – Kapa Mátyás – Szira Zoltán: Jogi alapismeretek. Századvég, Budapest, 2010.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a konzultációs órákon 80 %-os aktív részvétel B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. szóbeli vizsga

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
7
14
3
24

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A magyar államszervezet rendszere: az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, az Alkotmánybíróság, a bírságok, az ügyészségek, az alapvető jogok biztosa és az Állami Számvevőszék főbb feladat- és hatáskörei
2. A magyar önkormányzati rendszer: a helyi önkormányzás lényege, a helyi önkormányzatok típusai, szervezete, működése, a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre, a helyi önkormányzatok társulásai
3. Jogi alapismeretek: a jog fogalma, a jogrendszer fogalma és tagozódása, a jog forrásai, a jogszabályok fajtái, hierarchiájuk, megalkotásuk, hatályuk, a jogi norma fogalma, szerkezete, a jogviszony lényege, elmei, a jogalkalmazás lényege, folyamata
4. Európai Uniós alapismeretek: az európai integráció történetének főbb állomásai, az Európai Unió tevékenységi területei és hatáskörei, az Európai Unió intézményrendszere, az Európai Unió jogrendszere
5. A köznevelési rendszer jogi szabályozása: köznevelés jogi szabályozásának helye a jogrendszerben, jogalkotási hatáskörök a köznevelés szabályozásában, a köznevelés jogforrásai.
6. Jogalkalmazás a köznevelésben: a jogalkalmazás intézményrendszere, a jogalkalmazás eljárásai, a köznevelési intézmény döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos sajátos jogalkalmazó eljárások, a fenntartó döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos sajátos jogalkalmazó eljárások, a köznevelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó fontosabb hatósági eljárások

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements