Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SKILLS
Course code
BMEGT51S200
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
7
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
4
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a magyar államszervezet rendszerét
 2. Ismeri a jog fogalmát, a jogrendszer tagozódását, a jog forrásait, a jogszabályok fajtáitáit
 3. Ismeri a jog fogalmát, a jogrendszer fogalmát és tagozódását, a jog forrásait, a jogszabályok fajtáit, hierarchiájukat
 4. Ismeri az európai integráció történetének főbb állomásait, az Európai Unió tevékenységi területeit és hatásköreit, az Európai Unió intézményrendszerét, az Európai Unió jogrendszert
 5. Ismeri a köznevelési rendszer jogi szabályozását
Ability
 1. Képes a közigazgatás rendszerében történő eligazodásra
 2. Képes a jogrendszerben történő eligazodásra, a jogalkalmazással felmerülő problémák felismerésére, azonosítására, a jogkövető magatartás kialakítására
 3. Képes a köznevelési rendszer jogalkalmazással felmerülő problémáinak felismerésére, azonosítására, rendszerekben való gondolkodásra
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kapa Mátyás: Jogi és közigazgatási ismeretek, jegyzet, BMGE Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019.
 • Czenczer Orsolya – Kapa Mátyás – Szira Zoltán: Jogi alapismeretek. Századvég, Budapest, 2010.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a konzultációs órákon 80 %-os aktív részvétel B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. szóbeli vizsga

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
7
14
3
24

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A magyar államszervezet rendszere: az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, az Alkotmánybíróság, a bírságok, az ügyészségek, az alapvető jogok biztosa és az Állami Számvevőszék főbb feladat- és hatáskörei
2. A magyar önkormányzati rendszer: a helyi önkormányzás lényege, a helyi önkormányzatok típusai, szervezete, működése, a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre, a helyi önkormányzatok társulásai
3. Jogi alapismeretek: a jog fogalma, a jogrendszer fogalma és tagozódása, a jog forrásai, a jogszabályok fajtái, hierarchiájuk, megalkotásuk, hatályuk, a jogi norma fogalma, szerkezete, a jogviszony lényege, elmei, a jogalkalmazás lényege, folyamata
4. Európai Uniós alapismeretek: az európai integráció történetének főbb állomásai, az Európai Unió tevékenységi területei és hatáskörei, az Európai Unió intézményrendszere, az Európai Unió jogrendszere
5. A köznevelési rendszer jogi szabályozása: köznevelés jogi szabályozásának helye a jogrendszerben, jogalkotási hatáskörök a köznevelés szabályozásában, a köznevelés jogforrásai.
6. Jogalkalmazás a köznevelésben: a jogalkalmazás intézményrendszere, a jogalkalmazás eljárásai, a köznevelési intézmény döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos sajátos jogalkalmazó eljárások, a fenntartó döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos sajátos jogalkalmazó eljárások, a köznevelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó fontosabb hatósági eljárások

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements