Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DIFFERENTIATED PROFESSIONAL KNOWLEDGE I.
Course code
BMEGT51A519
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a mérnöki tevékenységek alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 2. Ismeri a mérnöki tevékenységek tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket.
Ability
 1. Képes a tanulók szakmai készségének és jártasságának fejlesztésére.
 2. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra a megfelelő szakterületek képviselőivel.
Attitude
 1. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 2. Nyitott és kezdeményező a feladatainak tervezése és lebonyolítása iránt.
 3. Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra.
 4. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási, tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
 5. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, és reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
 6. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
Autonomy and responsibility
 1. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 2. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 3. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 4. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 5. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.
 6. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
 7. Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, ki-dolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 8. Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására.
 9. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban, végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács: Belső tanulmányok. Prezentációk: www.nhit.hu;
 • Műszaki tevékenység oldal: www.internettudakozo.hu;
 • Kőrösné Mikis Márta (szerk.): Iskola – Informatika - Innováció, Országos Közoktatási Intézet, 2003.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő és összegző tanulmányi teljesítményértékelés), házi- és/vagy projektfeladatok és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgyon belüli további tanulmányi eredményes elvégzéséhez feltétlenül szükséges tudás típusú kompetencia elemek meglétének ellenőrzése írásos formában (ellenőrző dolgozat), melyre a tantárgy gyakorlati foglalkozásán kerül sor; a szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a gyakorlatvezető határozza meg; az ellenőrző dolgozatok állhatnak kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és számítási feladatokból, melyek a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő legalább 10, legfeljebb 25 perc. - Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a problémafelismerést és -megoldást helyezi a középpontba, azaz gyakorlati (számítási) feladatokat kell megoldani a teljesítményértékelés során, az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a gyakorlatvezetőkkel egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített házi feladat, a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a gyakorlatvezető határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában, felkérésre vezetett példamegoldás a hallgatók előtt; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 10%
 • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 30%
 • részteljesítmény értékelés (házi/projekt feladat): 30%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 30%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65-72,5
Pass 50-65
Fail < 50

Correction and retake

- A házi és/vagy projektfeladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. - Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. - Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
16
40
40
24
60
180

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. A tárgy témaköreit technikatörténeti áttekintés vezeti be. Ezt követően a hallgatók tájékozódnak a hagyományos mérnöki szakterületek sajátosságairól: gépészet, vegyészet, közlekedési, építészeti, építőmérnöki, villamosmérnöki szakterületek és műszaki informatika
2. Robottechnika, alternatív energiarendszerek, egészségügyi rendszerek, biotechnológia, űrkutatás és űrtávközlés, információ-technológiák, a jövő közlekedési útjai és eszközei, környezetvédelmi mérnökség, nanotechnológiák specifikus területei.
3. Bemutatásra kerülnek az egyes nagy szakterületekre jellemző mérnöki munkakörök és projektek sajátos, specializációktól függő területei.
4. A tárgy további részében példákon keresztül ismerhetik meg az új mérnöki szakterületeket.
5. A tárgy befejező részében a hallgatók megismerkednek a mérnök sajátos munkamódszereivel: a modellezéssel, a szimulációval, a kísérletezéssel, a számítógéppel segített tervezéssel. Ezekre a munkamódszerekre példákat adunk egyes szakterületeken keresztül: pl. automatizált tervezőrendszerek az építészetben és a gépészetben, távközlő hálózatok tervezése stb. Rámutatunk a mérnöki tevékenység kollektív munka jellegére: a team-munka sajátosságaira, a projektek keretében történő tevékenységre, a projekt-menedzsment fontosságára.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kata János mestertanár kata.j@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements