Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
EDUCATION (PEDAGOGY)
Course code
BMEGT51A508
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
35
Practice
35
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Feketéné Dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No. 580.065/2017 Valid from September 1., 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. A hallgató alapvető neveléselméleti, neveléstörténeti és nevelésszociológiai tájékozottságra és nevelési módszerkompetenciára tesz szert.
 2. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás legfontosabb pedagógiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 3. Átfogóan ismeri a szakképzés és nevelés jogszabályi elvárásait és rendszerét.
 4. Ismeri a műszaki szakoktató szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat a szakképzés nézőpontjából.
 5. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nevelési színterekről és nevelési tartományokról.
 6. Ismeri a konstruktív életvezetés modelljét.
 7. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nevelés társas közegéről, az azt érintő társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokratikus nevelésről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról.
 8. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nevelési problémákról és a fő problémamegoldási módszerekről.
 9. Ismeri a tanulók neveléssel kapcsolatos életkori sajátosságait, megismerésük módszereit. 1
 10. Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel. 1
 11. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. 1
 12. Rendelkezik a tanulóközpontú nevelési-tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. 1
 13. Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét. 1
 14. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól. 1
 15. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Ability
 1. Műszaki szakoktatói munkájában a hallgató képes tudatosan alkalmazni a konstruktív életvezetés modelljét a különböző nevelési tartományokban felmerülő nevelési feladatok és problémák megoldásában.
 2. A hallgató alapvető nevelési módszerkompetenciára tesz szert.
 3. Képes a szakképzéssel összefüggő tanórán kívüli nevelőmunkára, a szakképzést elősegítő pályaorientációs feladatok ellátására.
 4. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyvtári forrásait.
 5. Képes a tanulók érdeklődésének, figyelmének folyamatos fenntartására.
 6. Képes a szakterületével kapcsolatos online és nyomtatott nevelési szakirodalom magyar és részben idegen nyelven történő megértésére és használatára.
 7. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 8. Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére.
 9. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 1
 10. Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. 1
 11. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. 1
 12. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra. 1
 13. A tananyag feldolgozása során tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel.
Attitude
 1. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és a gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 2. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 3. Tiszteli a tanulók személyiségét.
 4. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, és reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
 5. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
 6. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
 7. Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra, magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
 8. Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt.
 9. Szociális érzékenység és a segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni.
Autonomy and responsibility
 1. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 2. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 3. A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakmai neveléssel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 4. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 5. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.
 6. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
 7. Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 8. Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására.
 9. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban, végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Fűzi Beatrix: Neveléstan (tankonyvtar.hu) 2015.
 • Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004
 • Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia. Budapest: Typotex, 2006.
 • Jelenits István: Keresztény emberkép. In: Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban. Neveléstörté-neti Füzetek 19. OPKM, Budapest, 2002, 69-74. o.
 • Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történeté-be. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 • Nahalka István: Irányzatok a természettudományos nevelés második világháború utáni fejlődésében. Új Pedagógiai Szemle. Budapest, 1993.
 • „Opus et Educatio” és „Neveléstudomány” c. online folyóiratok neveléstani témájú cikkei
 • Pálhegyi Ferenc: Van-e keresztyén pedagógia? Új Pedagógiai Szemle 1998 december
 • Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, Budapest, 2002.
 • www.drfeherkatalin.hu/upld/bevped.ppt

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése két évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő tanulmányi teljesítményértékelés), egy beadandó házi feladat (részteljesítmény értékelés), a konzultációkon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés), valamint szóbeli vizsga alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése írásos formában. A második konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész az első konzultáció anyaga, valamint a kötelező szakirodalom első két fejezete. A harmadik konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész a második konzultáció anyaga, valamint a kötelező szakirodalom harmadik és negyedik fejezete. Az ellenőrző dolgozat állhat kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; rövid esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját a tantárgy előadója határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon; az értékelési elveket a tantárgy előadója határozza meg. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés A vizsga elemei: - szóbeli teljesítményértékelés a félév során elsajátított teljes tananyag vonatkozásában, a vizsgán elhangzott kérdésekre történő válaszadás útján

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (1. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • szintfelmérő értékelés (2. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 10%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • szóbeli vizsga: 60%
 • évközi eredmények beszámítása: 40%
 • összesen: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 60%-át elérje a hallgató.

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50-65
Fail < 50

Correction and retake

- A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
16
34
35
35
30
150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements