Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DIGITAL PEDAGOGY
ID (subject code)
BMEGT51M553
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
5
Practice
0
Laboratory
9
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás beleértve a felnőttképzést is legfontosabb pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 2. Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
 3. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
 4. Ismeri az eltérő módszertani megközelítéseket a technikailag determinált tanulási terekben.
 5. Ismeri a digitális tanulás és hálózatalapú közösség fejlesztési lehetőségeket.
 6. Ismeri a technológia centrikus tanulás modelljeit és azok korlátait
Skills
 1. Képes gyakorlati képzési programok összeállítására, valamint az elméleti követelményekkel való összehangolására.
 2. Képes szaktárgyi digitális tartalmak hatékony integrálására.
 3. Képes a gyakorlati oktatási folyamat megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és értékelésére a legkülönfélébb oktatási formák (tanműhely, laboratórium) esetében.
 4. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 5. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyvtári forrásait.
 6. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók pályaorientációját, elhelyezkedési esélyeit.
 7. Képes értelmezni és tervezni a technika és technológia szerepét az oktatásban
 8. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.
 9. Képes a digitális eszközrendszer megismerésére és alkalmazására. 1
 10. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, digitális jellegű segítő kommunikációra.
Attitude
 1. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 2. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 3. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 4. Nyitott és befogadó a digitális oktatási és tanulási gyakorlat új eredményei és kutatásai iránt
 5. Nyitott a korszerű IKT-alapú eszközök használatára és felhasználására a pedagógia munka során
 6. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
 7. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási, tanítási stratégiák, módszerek és eszközök alkalmazására.
 8. Befogadó a digitális tananyag tartalmak megújításában és megosztásában.
Independence and responsibility
 1. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 2. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait az információs társadalomban.
 3. Hitelesen képviseli a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a digitális világhoz.
 4. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködő, kooperatív technológiákat és módszetani megoldásokat alkalmaz.
 5. Hitelesen képviseli a digitalizáció, digitális pedagógia okozta új szemléletmódot, nyitottságot és a változásra való hajlandóságot.
 6. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.
 7. Elkötelezett a tanulást támogató digitális ellenőrzési-értékelési módszerek mellett.
 8. Elkötelezett a tanulók alapvető digitális készségeinek fejlesztésére, a jó gyakorlatot átadására

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező és ajánlott irodalom:
 • • Barabási-Albert László: Villanások. A jövő kiszámítható. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010.
 • • Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban. In: Magyar Tudomány, 2007. 9. sz.
 • • Benedek, András (szerk.): Mikrotartalmak alkalmazása - módszerek iskolai szemmel, MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 8.sz. : 2019/2. pp. 1-72. , 72 p. (2019) http://www.ocd.bme.hu/wp-content/uploads/2019/09/8.fuzet_tervezet_KADA_vegleges2.pdf
 • • Benedek, András: Tanterv - tananyagegység - mikro-tartalom online környezetben, MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 7.sz. : 2019/1. pp. 5-31. Paper: 1 , 27 p. (2019) http://www.ocd.bme.hu/wp-content/uploads/2019/04/Tanterv-tananyagegység-mikro-tartalom-online-környezetben.pdf
 • • Digitális Pedagógia 2.0. - (Szerk. Benedek András) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2013. pp. 85-133. ISBN: 978-963-279-807-3, https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_DP/index.html
 • • Hülber, László (szerk.): A digitális oktatási kultúra módszertana. Eger, Magyarország, Eszterházy Károly Egyetem (2017), 207 p.
 • • Molnár, György (szerk.): Oktatás és technológia, Budapest, Magyarország : Typotex Kiadó (2014) , 592 p. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Oktatas_es_technologia/adatok.html
 • • Molnár György: Hozzájárulás a digitális pedagógia jelenéhez és jövőjéhez (eredmények és perspekvák) MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 4. sz.. : 2018/1 pp. 1-70. , 70 p. (2018)
 • • Szűts Zoltán (2018): Online. Wolters Kluwer, Budapest

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Egyéni és Csoportmunka feladatokban való aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógiai alkalmazások, módszerek fejlesztése vagy használata. - Az elméleti anyagból zárthelyi dolgozat a félév végén.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző ZH): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent 95-100-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető, jó és korszerű digitális pedagógia gyakorlatok, módszereke bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
42
10
38
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. Új didaktikai szempontok
2. A digitális eszközhasználat előnyei és veszélyei. Pszichológiai és kognitív szempontok
3. Képiség szerepe és jelentősége az oktatásban
4. A nyitott tananyagfejlesztés és nyitott oktatási módszerek modellje
5. A digitális átállás lehetőségei, kihívásai, társadalmi hatásai
6. A tükrözött osztályteremi oktatás pedagógiai kérdései
7. Az elektronikus tanulási környezetek szerepe a tanítás-tanulás folyamatában
8. E-learning felfogások, hálózati tanulások (MOOC) meghatározások és modellek
9. Az online tanulás pedagógiai és módszertani kérdései
10. AR és VR alapú oktatásmódszertani megoldások
11. Mobil kommunikációs eszközökkel támogatott tanulás módszertani lehetőségei
12. A digitális állampolgárság oktatásának pedagógiai lehetőségei
13. A digitális kompetencia keretrendszerek, mint EU-s elvárások szerep és hatása a pedagógusok körében
14. Élménypedagógiai módszerek hatása a tanulásra a különböző generációk tükrében

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Benedek András egyetemi tanár benedek.a@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements