Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
POLICY HISTORY OF HUNGARY, FROM 1944
ID (subject code)
BMEGT43V100
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Szakadát István
Position
associate professor
Contact details
szakadat.istvan@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

In the first third of the course, while exploring the regularities of political actions, the subject presents the most important features of the phenomena of power and domination, the historical development of the world of politics, the internal logic of ideas and references related to changes, and then analyzes the principles and practices that determine and maintain the democratic political system, sometimes in opposition asserted with the characteristics of communist political rule. In two-thirds of the course, we go through the political history of Hungary from 1944 to the present day. We present the most important eras in one hour each. We try to make the presentation of each era more experiential by flashing a lot of data, images, and video clips. Although the focus is on political history, social history issues may also be discussed from time to time, at the end of the course we will briefly discuss some important public policy issues that affect many people.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Basic knowledge of the legal, political etc. norms regulating communication and media phenomena.
Skills
 1. Analytical skills
 2. Ability to make independent decisions in academic activities
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institutions
 2. Acceptance of one's own (Western) cultural traditions
 3. Acceptance of other (non-Western) cultural traditions.
Independence and responsibility
 1. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 2. Responsible, professionally based social presence
 3. Adoption and enforcement of professional standards.

Teaching methodology

lecturing, classroom discussions, presentations

Materials supporting learning

 • Bibó István, Az európai társadalomfejlődés értelme, in: Bibó István összegyűjtött művei
 • Nyírő András, Kelemen Gábor, Szakadát István, Szakadát László, Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához, Interart Kiadó, 1989
 • Rainer M. János, A Kádár-korszak 1956-1989, Kossuth, 2010
 • Romsics Ignác, Magyarország története a XX. században, Osiris, 2010
 • Szakadát István, A politikai cselekvések szabályszerűségei, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Bevezetés a szociológiába, Budapest: BME, 2006
 • Szakadát István: Káderfo(r)gó, in: Társadalmi Szemle, 1992/7-8.Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténete, Corvina kiadó - '56-os alapítvány
 • Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában, Corvina, 2006.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: 1) Az órákon való részvétel a tanórák 70%-ban. 2) Szóbeli beszámoló teljesítése a szemeszter végén.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: a. Részteljesítmény-értékelés: Az irodalomjegyékből a hallgató választhat ki két tételt, amiből szóbeli beszámolót kell tartania. Az értékelésbe beszámít, hogy milyen nehézségű tételt választott a hallgató,mennyire pontosan és lényegretörően adta vissza a tétel tartalmát, illetve a hallgató milyen módon adta elő szóban a mondanivalóját.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • oral presentation: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 86–90
Good 73–85
Satisfactory 65–72
Pass 50-64
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 28
preparation for the oral 10
reading 22
total 60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1) Rövid politikaelméleti alapozás, a legfontosabb fogalmak bemutatása. Hatalom- és uralomelmélet. Normativitás, értékek, érdekek, konfliktusok, jogrendszerek, bürokráciaelmélet, állam, államigazgatás, civil társadalom, pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus. 2) Az európai társadalomfejlődés értelme, a demokratikus szabadságtechnikák kialakulása az európai kultúrkörben. Az emberek vagy a törvények uralma. A demokratikus és totalitáriánus rendszerek, a modern politikai diktatúrák. 3) A társadalmi választások elmélete: a közösségi döntések sajátosságai, választási eljárások, választási rendszerek. Önkormányzatiság kérdései. Médiapolitika, régi és új hatalomtechnikák. Világpolitika, nemezeti politika. 4) A kommunista-bolsevik típusú politikai uralom jellemzői, történelmileg sajátos, egyedi vonásai. A nómenklatúra: a káderhatásköri listák rendszere. A nómenklatúra-rendszer változásai. 5) A hatalom megragadása, a kommunista politikai berendezkedés alapjainak megteremtése, 1944-1948. 6) A kommunista politikai berendezkedés megszilárdulása, a Rákosi rendszer működése, 1948-1953. 7) A politikai berendezkedés válsága, Nagy Imre kormányra kerülése, az 1956-os forradalom, 1953-56. 8) Kádár hatalmának megszilárdulása, a kádárizmus kereteinek kialakulása, 1956-1963. 9) A gazdasági mechanizmus reformja, decentralizáció, 1963-1973. 10) Biszku-Komócsin-csoport ellenreformja, recentralizáció, olajválság, valutaválság, 1973-1978. 11) Mérsékelt reform, restrikciós gazdaság politika, óvatos nyitás nyugatra, 1978-1985. 12) A kommunista politikai uralmi szerkezet felbomlása, Kádár, Grósz, Pozsgay bukása, a rendszer szétesése, 1985-1990. 13) A rendszerváltás után politikatörténet rövid vázlata, 1990-től napjainkig. 14) Politikai térstatisztika a rendszerváltástól napjainkig: magyar parlamenti választási és társadalomstatisztikai adatok elemzése, a regionális, településföldrajzi összefüggések bemutatása.

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements