Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PHILOSOPHY OF ART
ID (subject code)
BMEGT43M193
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Bárány Tibor
Position
assistant professor
Contact details
barany.tibor@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Cultural industries specialisation (from 2018)

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Visual communication specialisation (from 2018)

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Communication and Media Science Master’s Programme - Visual communication specialisation

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of this course is to get to know the essential questions of Philosophy of Art.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to participate in argumentative and rational debate
 2. Analytical skills
 3. Ability to make independent decisions in academic activities.
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institutions
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities.
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards.

Teaching methodology

Supervision meeting.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: A félév végi aláírás feltétele az órák látogatása. Négy alkalmat (az órák 30%-át) meghaladó hiányzás esetén a hallgató a TVSz szerint nem kaphat aláírást. A jelenlétet az oktató rendszeres katalógussal ellenőrzi. Szemináriumi dolgozat (írásbeli vizsga): 25-30 ezer leütés.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés: Szemináriumi dolgozat (50 pont): A dolgozatban tárgyalt művészetfilozófiai kérdés, probléma pontos és világos ismertetése (10 pont) A kurzus során feldolgozott és a korábbi tanulmányok során megismert releváns szakirodalom szempontjainak és érvrendszerének ismerete, integrálása (10 pont) A dolgozat szerkezete, áttekinthetősége (5 pont) A gondolatmenet és az állítások világossága, az érvelés minősége (logikai szerkezet), kreativitása, a fogalmak pontos, tisztázott és konzisztens használata (5 pont) Kritikai szemlélet, a kritikai észrevételek argumentatív alátámasztása (5 pont) Önálló álláspont megfogalmazása, az álláspont argumentatív alátámasztása, lehetséges ellenvetések vizsgálata (5 pont) Példák használata (5 pont) Nyelvi igényesség (5 pont) Kritériumkövetelmény a pontos idézés és hivatkozás (parafrázis esetében is), valamint a dolgozat végén szereplő pontos és teljes bibliográfia. Pontatlan idézés, hivatkozások és a bibliográfia hiánya vagy pontatlansága esetén a dolgozat nem értékelhető. A vizsgadolgozatokkal szemben támasztott részletes formai és tartalmi követelményeket a tanszéki honlapról letölthető Útmutató a Szociológia és Kommunikáció Tanszék kurzusainak és képzéseinek követelményeként benyújtandó vizsgadolgozatok elkészítéséhez című segédlet tartalmazza. A szeminárium dolgozat elkészítésének alternatív formája egy olyan gyakorlati projekt és elemzés, amely a félév során tárgyalt témák valamelyikére reflektáló alkotást (például álló vagy mozgókép, honlap stb.) és annak kritikai elemzését tartalmazza. Az elemzésnek ebben az esetben is meg kell felelnie a szemináriumi dolgozattal szemben támasztott követelményeknek és szempontoknak, terjedelme azonban lehet rövidebb is (15-20 ezer leütés). Ezt az alternatívát akkor választhatja a hallgató, ha a vázlat elkészítése előtt a tervezett projektet az oktatóval megbeszéli, a vázlatot pedig már a konzultáció alapján készíti el. Recenziók / kritikák (3x10 pont): A feldolgozott szakirodalom valamely állításának és az állítást alátámasztó gondolatmenetnek (érvelésnek) pontos és tömör ismertetése / A műalkotás lényegre törő bemutatása (3 pont) Az ismertetett álláspont és gondolatmenet kritikai elemzése / A műalkotás kritikai értékelése (3 pont) A recenzió / kritika gondolatmenetének (érvelési szerkezetének) világossága, követhetősége (2 pont) A gondolatmeneteket (érvelést) alátámasztó vagy cáfoló példák / A műalkotás ajánlásának indoklása (2 pont) Az a recenzió, amely a feldolgozott szakirodalom puszta tartalmi kivonatát adja, illetve az a kritika, amely a műalkotás puszta leírását tartalmazza, maximum 3 pontot érhet. A határidőn túl leadott recenziók és kritikák pontértékük felét érik. Prezentáció (10 pont): A feldolgozott szakirodalom alapkérdéseinek, problémáinak, argumentumainak pontos és tömör bemutatása (2 pont) A prezentáció szerkezete, gondolatmenete, időtartama (25-30 perc) (2 pont) Önálló álláspont megfogalmazása, vitaindító kérdések, felvetések (2 pont) Példaként bemutatott (művészeti, design) alkotás vagy alkotások elemzése, az elemzés relevanciája a feldolgozott szakirodalom szempontjából (2 pont) Vázlat (handout) áttekinthetősége, tartalmi minősége (2 pont) Az a prezentáció, amely a feldolgozott szakirodalom puszta tartalmi kivonatát adja, maximum 3 pontot érhet el. Elmaradt prezentációt nem lehet pótolni.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • paper (written exam): 50
 • reviews: 20
 • presentation: 20
 • seminar work: 10
 • total: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • A tárgyhoz nem tartozik szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelés.:

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Óralátogatás.

Issuing grades

%
Excellent 96-100
Very good 90-95
Good 80–89
Satisfactory 70-79
Pass 50-69
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
participation for contact lessons/practise 56
preparation for the midterms 54
reading 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Basic problems of philosophy of art; Philosophical attempts to define arts; Critical analysis of schools of philosophy of art; Charasteristics of art forms; Creating art; Consuming, contemplating, enjoying art; Art communication discourses; The question of "realism"; Design

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements