Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CONTINUOUS INDIVIDUAL PRACTICE IN A SCHOOL ENVIRONMENT I
Course code
BMEGT51M115
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
23
Type of assessment
term grade
Number of credits
23
Course leader
Name
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. képesség a tanulók megismerésére, a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, a megfelelő eredménnyel járó módszerek feltárására
Ability
 1. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén képesség a tanulócsoportok megismerésére és fejlődésük nyomon követésére, illetve az erre alkalmas módszerek és adatgyűjtő eszközök készítésére és alkalmazására – képesség az osztálytermi támogató tanulási környezet létrehozására a közösségben jelentkező feszültségek, konfliktusok kezelésére, a tanulók motiválásának, a tanulás hatékonyságának kialakítására és fenntartására
 2. A szakmódszertani és a szaktárgyi kompetenciák terén
 3. a pedagógia, pszichológia, illetve a szaktudományi területen szerzett széles körű elméleti ismeretek értelmezése a tantermi munkában, azok közvetítése, valamint a hétköznapi életben való alkalmazása, építve a különböző tudásterületek közötti összefüggésekre,
 4. a szakmai nevelés lehetőségeinek felismerése a gyakorlatban,
 5. a szakmai képzés tartalmi szabályzóinak megismerése az iskolai környezetben. Ezek alkalmazása a tervezésben és adaptálásuk a tantermi gyakorlatra.
 6. a kompetencia alapú szaktárgyi tartalom tanórai elsajátításában saját élményű tapasztalatok megszerzése
Attitude
 1. A pedagógiai folyamat tervezése terén
 2. a jelölt képessé válik a látott tanóra/tanórán kívüli tevékenységek során tapasztaltak összevetésére a didaktikai szempontokkal (így: az óra célja és tartalma, az óra felépítése és szervezése, az órán alkalmazott oktatási stratégia és módszerek, a tanulók munkája és magatartása, az óra eredményessége)
 3. továbbfejlődés a tanórai motiváció módjainak és a tanulásirányítási formák eredményességének reflektív értékelési, önértékelési képessége terén
 4. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén
 5. képesség szakterületén a tanítási programok, tanulási egységek, tanítási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások megválasztására, a taneszközök rendszerbe szervezésére
 6. az informatikai kompetenciák birtoklása és azok felhasználása az osztálytermi munkában, illetve a diákok önálló tanulásának irányításában
 7. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén
 8. a szakmai képzés tartalmi szabályozásának dokumentumai által megszabott ellenőrzés, mérés és értékelés módszereinek ismerete
 9. előrehaladás a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelő tanulói teljesítménymérési módszerek és eszközök készítésének és alkalmazásának képessége terén
 10. a szakképzés rendszerében jellemző belső és külső mérések rendszerének átfogó ismerete
Autonomy and responsibility
 1. A kommunkáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás terén
 2. a tanulókkal folytatott (szóbeli és/vagy írásbeli) kommunikációs gyakorlat lehetőségeinek és tapasztalatainak elemzésében való jártasság továbbfejlesztése
 3. a tanítási órán/tanórán kívüli tevékenységekben alkalmazható módszerek értékelésében való jártasság továbbfejlesztése
 4. Az autonómia és felelősségvállalás terén
 5. önállóság és felelősség a tanári teljesítmény eredményességének megítélésében
 6. a reflektív gondolkodás továbbfejlesztése

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • Lenkovics Ildikó (é.n.): A tanítás tanulása Segédanyag a gyakorlati tanításhoz http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/02_a_tanitas_tanulasa.pdf
 • Ajánlott irodalom:
 • Rakaczkiné Tóth Katalin (2006, szerk.): Pedagógiai gyakorlat. SZIE GTK Humántudományi Nyelvi és Tanárképző Intézet, Gödöllő

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése-, tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése-, a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, tanulás támogatása, szervezése és irányítása-, pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése, tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, tanulás támogatása, szervezése és irányítása-, pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat):
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel):
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent >90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40–60
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 322
félévközi készülés a gyakorlatokra 112
házi feladat elkészítése 128
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 128
összesen 690

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. A szakképző intézmény megismerése. Hospitálások (óralátogatások) szaktárgyi órán, és osztályfőnöki órán. Óraelemzések, reflektív önértékelések készítése.
3. Szaktárgyi órákra való felkészülés (tanóratervek, tanulói segédanyagok, stb.), tanulást támogató eszközök készítése, IKT alkalmazások feltárása, szaktárgyi órák megtartása. A tanórai tapasztalatok reflektív megbeszélése a mentorral, reflektív önértékelés.
4. Az adott gyakorlóhelyi szakképző intézmény szaktárgyi órán kívüli tevékenységeinek megismerése. Pl.: szakköri foglalkozás, tanulmányi versenyre való felkészítés, osztályfőnöki tevékenység, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, közösségi szolgálat, stb.
5. A szakképző intézmény, mint szervezet működésének megismerése. Pl.: az intézmény külső kapcsolatai (pl. pedagógiai szakszolgálat, szülői munkaközösség, potenciális munkaadók, duális szakképzés gyakorlóhelyei, stb.), tantestületi-, munkaközösségi értekezletek, az intézmény értékelési rendszere, stb.
6. Az egyéni szakmai fejlődés előmozdításáért végzendő tevékenység. A tapasztalatok szakszerű dokumentálása
7. A félév zárása

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. habil. Molnár György egyetemi docens molnargy@eik.bme.hu
Nagy Katalin egyetemi tanársegéd nagy.k@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements