I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PROFESSIONAL SCHOOL PRACTICE
ID (subject code)
BMEGT51M564
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
14
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. képessé válik a jelölt a látott tanóra/tanórán kívüli tevékenységek során tapasztaltak összevetésére a didaktikai szempontokkal (így: az óra célja és tartalma, az óra felépítése és szervezése, az órán alklmazott oktatási stratégia és módszerek, a tanulók munkája és magatartása, az óra eredményessége)
 2. A motiváció módjainak és a tanulásirányi formák megismerése
Skills
 1. az elméleti és gyakorlati megfigyelések komplex és összefüggésekben történő szemlélet és értelmezés fejlődése
 2. a tanítási órán/tanórán kívüli tevékenységekben alkalmazható módszerek értékeklésében való jártasság megszerzése
 3. az osztályfőnöki- és a tanórán kívüli tevékenységek feladatainak, formáinak megismerése
 4. a csoportos hospitálások alkalmával kooperációs képesség erősítése
Attitude
Independence and responsibility
 1. a reflektív gondolkodás, a reflektív, szakmai elemző technika elsajátítása
 2. portfolió dokumentum készítés elsajátítása (hospitálási napló, feljegyzések, reflexiók, stb)

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes: Didaktika Budapest, 2011. Digitális tankönyv (Az iskolai oktatómunka tervezése c. fejezet)
 • https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
 • Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs, 2000.
 • A gyakorlati pedagógiai néhány alapkérdése Hatékony tanulás (2006) Szerk.: M. Nádasi Mária ELTE PPK Neveléstudományi Intézet (94-109) http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf
 • Réthy Endréné: Motiváció, tanítás, tanulás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
 • Hajdú Erzsébet (szerk.): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlathoz és dokumentumok elkészítéséhez. ELTE, BIP, 2003.
 • Benedek, András (szerk.): A szakképzés-pedagógia alapkérdései, Budapest, Magyarország: Typotex Kiadó, (2006) pp. 217 pp.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a pedagógiai folyamat tervezése-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat illetve hospitálási naplók, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a pedagógiai folyamat tervezése -, kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az iskolai foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
42
14
20
14
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. A tanórai megfigyelések és a tapasztalatok elemzési szempontjai.
2. A motivációs helyzetek megfigyelése, elemzése.
3. A tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek didaktikai szempontú megfigyelése.
4. Az intézményi alapdokumentumok megismerése, elemzése
5. Az adott intézmény szervezeti kultúrájának megismerése
6. Hospitálási napló szempontrendszere és elkészítése
7. Tematikus terv felépítése
8. Óravázlat készítésének menete és formája.
9. Szaktárgyi tanmenetek megismerése
10. Az pedagógiai-pszichológiai elméleti ismeretek, tapasztalatok gyakorlati alkalmazása.
11. Reflektivitás a tanári munkában.
12. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat előkészítése és a saját szaktanári tapasztalatok reflektív elemzése.
13. A megismert intézmény pedagógiai programjának elemzése
14. A megfigyelt foglalkozások megbeszélő elemzése, reflexiók.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Nagy Katalin egyetemi tanársegéd nagy.k@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements