Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PROFESSIONAL SCHOOL PRACTICE
Course code
BMEGT51M564
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
14
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. képessé válik a jelölt a látott tanóra/tanórán kívüli tevékenységek során tapasztaltak összevetésére a didaktikai szempontokkal (így: az óra célja és tartalma, az óra felépítése és szervezése, az órán alklmazott oktatási stratégia és módszerek, a tanulók munkája és magatartása, az óra eredményessége)
 2. A motiváció módjainak és a tanulásirányi formák megismerése
Ability
 1. az elméleti és gyakorlati megfigyelések komplex és összefüggésekben történő szemlélet és értelmezés fejlődése
 2. a tanítási órán/tanórán kívüli tevékenységekben alkalmazható módszerek értékeklésében való jártasság megszerzése
 3. az osztályfőnöki- és a tanórán kívüli tevékenységek feladatainak, formáinak megismerése
 4. a csoportos hospitálások alkalmával kooperációs képesség erősítése
Attitude
Autonomy and responsibility
 1. a reflektív gondolkodás, a reflektív, szakmai elemző technika elsajátítása
 2. portfolió dokumentum készítés elsajátítása (hospitálási napló, feljegyzések, reflexiók, stb)

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes: Didaktika Budapest, 2011. Digitális tankönyv (Az iskolai oktatómunka tervezése c. fejezet)
 • https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
 • Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs, 2000.
 • A gyakorlati pedagógiai néhány alapkérdése Hatékony tanulás (2006) Szerk.: M. Nádasi Mária ELTE PPK Neveléstudományi Intézet (94-109) http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf
 • Réthy Endréné: Motiváció, tanítás, tanulás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
 • Hajdú Erzsébet (szerk.): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlathoz és dokumentumok elkészítéséhez. ELTE, BIP, 2003.
 • Benedek, András (szerk.): A szakképzés-pedagógia alapkérdései, Budapest, Magyarország: Typotex Kiadó, (2006) pp. 217 pp.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a pedagógiai folyamat tervezése-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat illetve hospitálási naplók, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a pedagógiai folyamat tervezése -, kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az iskolai foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
42
14
20
14
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. A tanórai megfigyelések és a tapasztalatok elemzési szempontjai.
2. A motivációs helyzetek megfigyelése, elemzése.
3. A tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek didaktikai szempontú megfigyelése.
4. Az intézményi alapdokumentumok megismerése, elemzése
5. Az adott intézmény szervezeti kultúrájának megismerése
6. Hospitálási napló szempontrendszere és elkészítése
7. Tematikus terv felépítése
8. Óravázlat készítésének menete és formája.
9. Szaktárgyi tanmenetek megismerése
10. Az pedagógiai-pszichológiai elméleti ismeretek, tapasztalatok gyakorlati alkalmazása.
11. Reflektivitás a tanári munkában.
12. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat előkészítése és a saját szaktanári tapasztalatok reflektív elemzése.
13. A megismert intézmény pedagógiai programjának elemzése
14. A megfigyelt foglalkozások megbeszélő elemzése, reflexiók.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Nagy Katalin egyetemi tanársegéd nagy.k@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements