Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
CONTINUOUS INDIVIDUAL PRACTICE IN A SCHOOL ENVIRONMENT III
ID (subject code)
BMEGT51M567
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
72
Type of assessment
term grade
Number of credits
16
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. képesség a tanulók megismerésére, a sajátos nevelési igényű valamint hátrányos helyzetű tanulók támogatására, a megfelelő eredménnyel járó módszerek feltárására
Skills
 1. a jelölt képessé válik a látott tanóra/tanórán kívüli tevékenységek során tapasztaltak összevetésére a didaktikai szempontokkal (így: az óra célja és tartalma, az óra felépítése és szervezése, az órán alkalmazott oktatási stratégia és módszerek, a tanulók munkája és magatartása, az óra eredményessége)
 2. továbbfejlődés a tanórai motiváció módjainak és a tanulásirányítási formák eredményességének reflektív értékelési, önértékelési képessége terén
Attitude
 1. a szakmai képzés tartalmi szabályozásának dokumentumai által megszabott ellenőrzés, mérés és értékelés módszereinek ismerete
 2. előrehaladás a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelő tanulói teljesítménymérési módszerek és eszközök készítésének és alkalmazásának képessége terén
 3. a szakképzés rendszerében jellemző belső és külső mérések rendszerének átfogó ismerete
Independence and responsibility
 1. önállóság és felelősség a tanári teljesítmény eredményességének megítélésében
 2. a reflektív gondolkodás továbbfejlesztése

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Lenkovics Ildikó (é.n.): A tanítás tanulása Segédanyag a gyakorlati tanításhoz http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/02_a_tanitas_tanulasa.pdf
 • Belső oktatási segédanyagok, dokumentumsablonok
 • Lükő, István: A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje, KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 13: 1-2 pp. 317-336., 20 p. (2015) http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1992447697
 • Rakaczkiné Tóth Katalin (2006, szerk.): Pedagógiai gyakorlat. SZIE GTK Humántudományi Nyelvi és Tanárképző Intézet, Gödöllő
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (beadandó feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése-, tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése-, a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, tanulás támogatása, szervezése és irányítása-, pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített beadandó feladat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése, tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, tanulás támogatása, szervezése és irányítása-, pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a beadandó dokumentumok elkészítését, illetve az elkészített beadandó feladatok igazolását egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (beadandó feladat): 40%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 60%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
56
56
170
198
480

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Tájékozódás az egyéni összefüggő gyakorlat céljairól, feladatairól, követelményeiről, beosztásáról
2. A szakképző intézmény megismerése, kapcsolatfelvétel az intézménnyel és mentortanárral
3. Szaktárgyi órákra való felkészülés (tanóratervek, tanulói segédanyagok, stb.), tanulást támogató eszközök készítése, IKT alkalmazások feltárása.
4. Az adott gyakorlóhelyi szakképző intézmény szaktárgyi órán kívüli tevékenységeinek megismerése. Pl.: szakköri foglalkozás, tanulmányi versenyre való felkészítés, osztályfőnöki tevékenység, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, közösségi szolgálat, stb.
5. A szakképző intézmény, mint szervezet működésének megismerése. Pl.: az intézmény külső kapcsolatai (pl. pedagógiai szakszolgálat, szülői munkaközösség, potenciális munkaadók, duális szakképzés gyakorlóhelyei, stb.), tantestületi-, munkaközösségi értekezletek, az intézmény értékelési rendszere, stb.
6. Az egyéni szakmai fejlődés előmozdításáért végzendő tevékenység. A tapasztalatok szakszerű dokumentálása
7. Hospitálások (óralátogatások) szaktárgyi órán, és osztályfőnöki órán. Óraelemzések, reflektív önértékelések készítése.
8. Szaktárgyi órák megtartása. A tanórai tapasztalatok reflektív megbeszélése a mentorral, reflektív önértékelés.
9. Szaktárgyi órán kívüli tevékenységeinek elemzése, megbeszélése.
10. A szakképző intézmény, működésében való bekapcsolódás, részvétel.
11. Egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos korábbi esettanulmányok megismerése
12. A mentor segítségével, lehetőség szerint egy kiválasztott tanulóra vonatkozó egyéni fejlesztési terv elméleti leírása.
13. Az egyéni összefüggő gyakorlat kötelező dokumentumaink a kitöltése, igazolása és beküldése.
14. A félév zárása, tapasztalatok összegzése.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Feketéné Dr. habil Szakos Éva egyetemi docens fekete.e@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements