Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SOCIAL PSYCHOLOGY
Course code
BMEGT52M106
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam mark
Number of credits
4
Course leader
Name
Dr. Szabó Zsolt Péter
Position
associate professor
Email adress
szabo.zsolt.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Pszichológia mesterszak - Kognitív pszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580227/16/2022. Valid from: 27.04.2022.

Objectives

The aim of the course is to put the students’ existing knowledge into a new perspective, and to extend this social psychological knowledge. During the course, the focus is on the workplace-related aspects of social psychology. The course presents the most important questions, research methods, results, and scientific advances of applied social psychology. Beyond the workplace aspects of social psychology, the course also covers more traditional topics related to the life of small and large groups, and the dynamics of the society.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Knows the results of social psychological research.
 2. Knows the theories, models, applications, and procedures of various social psychological phenomena.
Ability
 1. Able to investigate a social psychological phenomena independently.
 2. Able to design and carry out a social psychological research independently.
 3. Able to translate his/her social psychological knowledge into real world applications.
Attitude
 1. Open to expand knowledge, and represent authentically this knowledge.
 2. Tries to build his/her theoretical knowledge into practical applications.
 3. Tries to use the acquired knowledge and skills to help the development of others efficiently and confi-dently.
 4. Represent the theoretical and practical knowledge authentically and ethically.
Autonomy and responsibility
 1. Thinks constructively and solution-centered about the acquired knowledge, methods, and applications.
 2. Independently able to design, develop, and implement research with the application of the acquired knowledge.
 3. Collaborates with fellow students during group work.

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication, use of IT tools and techniques, independent work.

Materials supporting learning

 • Carol Travis, Elliot Aronson (2009). Történtek hibák (de nem én tehetek róluk). Ab Ovo Kiadó.
 • Elliot Aronson (2008). A társas lény. Akadémiai Kiadó Zrt.
 • László János (2012). Történelemtörténetek. Akadémiai Kiadó Zrt.
 • Krekó Péter (2018). Tömegparanoia. Athenaeum Kiadó.
 • Diederik Stapel (2012). Ontsporing („Derailment”). Prometheus Book. Az angol verzió ingyenesen elérhető itt / English version can be downloaded from here: http://nick.brown.free.fr/stapel/FakingScience-20161115.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy év végén leadott beadandó dolgozattal és egy írásbeli vizsgával történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgyi tudás, valamint önállóság típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az önálló dolgozat elkészítése valamely, a félév során elhangzott témák valamelyikéhez kapcsolt, de szabadon választható, alkalmazott szociálpszichológiai témában. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Írásbeli teljesítményértékelés (vizsga) a félév során tárgyalt témakörök ismereteinek számonkérése.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • összesen: 50%

Proportion of examination elements in the rating

 • Írásbeli vizsga: 50%
 • összesen: 50%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.4. pontban szereplő írásbeli vizsgán a hallgató legalább 50%-os eredményt érjen el.

Grading

%
Excellent 95-100
Very good 85–94
Good 75–84
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 49

Correction and retake

1) Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. 2) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. 3) A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható. 4) A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alka-lommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallga-tó számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. 5) Amennyiben az 4) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerez-ni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
participation in the lectures 28
preparation of the home assignment 50
individual processing of the compulsory readings 14
preparation for the exam 28
total 120

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. Egyéni, csoport, és rendszerigazolás: Hogyan igazoljuk a világban történő eseményeket? Meritokrácia és igazságosság a szervezetekben: Valóban azok jutnak előre, akik megérdemlik?
3. „Mindig az a helyes, amit mi csinálunk”: Az önigazolás pszichológiája. Kognitív disszonancia redukció, felmentő stratégiák.
4. Dehumanizáció, infrahumanizáció és rehumanizáció. Jelen vannak-e ezek a jelenségek a szervezetek mindennapjaiban?
5. Implicit nyelvhasználat: Elbocsátás vagy alternatív karrier lehetőségek megnyitása?
6. Érzelemátélés egyénként és csoporttagként. Az érzelmek szerepe a munka világában. A szégyen és bűntudat hajlam kapcsolata az iskolai és munkahelyi sikerességgel.
7. A csoportok identitása: Büszkeség, hübrisz, áldozati tudat. Versengő áldozatiság a munka világában.
8. A csoportok identitása: A nagy történetek szerepe. A szervezet, mint történet.
9. Pszichológiai biztonság a csoportban: A devianciától a kisebbségi befolyásig, a kisebbségi befolyástól a hatékony csoportig. A diszharmónia teremtő ereje.
10. A csoporttagság és a csoportösszetétel szerepe az ultimátum, diktátum és közjavak játékában. Az altruista büntetés és a csoport hanyatlása.
11. Terror menedzsment teória: Az elmúlás és a teremtés kapcsolata.
12. Mit mond el nekünk a Diederik Stapel sztori? A kisiklás dinamikája.
13. Jobboldali rigiditás, baloldali rigiditás, a szélsőségek rigiditása: Gondolkodási sajátosságok, politikai orientáció és szubjektív jóllét kapcsolata.
14. A szociálpszichológiai vizsgálatok eredményei, mint a manipuláció eszközei: Mit tudtunk meg a befolyásolásról a szociálpszichológusoktól?

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements