I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHODOLOGYCAL PROJECT II
ID (subject code)
BMEGT51M574
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
9
Type of assessment
signature
Number of credits
0
Subject Coordinator
Name
Dr. Belényesi Emese
Position
lecturer
Contact details
belenyesi.emese@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Felismeri a más szaktárgyakhoz, művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit, és munkája során fel is használja őket.
 2. Tudja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat, módszereket igényel, ezért törekszik az életkori, az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
 3. Rendelkezik mindazzal a tudással, amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges.
Skills
 1. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően.
 2. Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására, a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére.
 3. Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni; a taneszközöket, valamint az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani; a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni; a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző változatokban gondolkodni; terveit reflektív módon elemezni, értékelni a kollégákkal.
 4. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra, támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában.
 5. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében.
 6. Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép- és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására, a pedagógiai problémák felismerésére, megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására.
 7. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kívüli életét.
 8. Képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik.
 9. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére.
Attitude
 1. Törekszik szaktudományi, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására, a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére.
 2. Fontosnak tartja a formális, a nem formális és az informális úton, tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását.
 3. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre.
 4. A tanulók tapasztalataira, előzetes tudására épít, ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat.
 5. Nyitott az új tanuláselméletek, tanulási-tanítási módszerek, az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére.
 6. Nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására.
 7. Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét.
 8. Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulói személyiség fejlesztésére, önértékelési képességük kialakítására.
 9. Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra, együttműködési lehetőségekre. 1
 10. Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló, tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. 1
 11. Tudatosan él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával.
Independence and responsibility
 1. Önállóság jellemzi, nyitott a külső változásokra, aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában..
 2. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben.
 3. Követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit.
 4. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken, szóban és írásban.
 5. Az intézményen belül és helyi kapcsolatrendszerében szakmai kérdések megbeszélésére ösztönöz, kezdeményező szerepet vállal.
 6. Elfogadja az iskola, a pedagógusok társadalmi felelősségét, képes az iskolán belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet, egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep, -munka és -feladatok kérdéseiről.
 7. Az iskola szervezeti életét, a pedagógusokat, iskolát érintő kérdésekben állást foglal, párbeszédet kezdeményez.
 8. Az iskolai, nevelési-oktatási problémák értelmezésében, a problémamegoldásban kezdeményező, aktív szerepet tölt be.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Belényesi Emese; Budaváriné Béres Erzsébet; Pallai Éva; Stréhli-Klotz Georgina; Molnár Katalin: Pedagógiai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára. Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar (2018) ISBN: 9786155870729 https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12735/Pedag%F3giai%20m%F3dszertani%20ismeretek.pdf;jsessionid=66E8AAD529FFDCD90FC5652C8EBF366F?sequence=1
 • Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes: Didaktika Budapest, 2011. Digitális tankönyv (A tanulás, Az oktatás célrendszere, Az oktatás tartalma, Az oktatási folyamat, Az oktatás stratégiái és módszerei, Az oktatás szervezeti keretei és formái, Az oktatás szervezési módjai c. fejezetek) https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
 • Fűzi Beatrix: Didaktika és oktatásszervezés. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/adatok.html
 • Holik Ildikó: Közgazdasági tantárgyak tanításának módszertana. Typotop Kiadó, Budapest, 2016.
 • Holik Ildikó: Szakmódszertan – Műszaki gazdasági szakirány. 2014. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan-muszaki-gazdasagi_szakirany/tananyag/00-borito-150604a-halvanysarga-04-Holik.Ildiko.html
 • Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás. Ökonet Kft. Budapest, 2001.
 • Molnár Edit Katalin (1-6. fejezet) - Vígh Tibor (7-12. fejezet): A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai. http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tantervelmlet_s_a_pedaggiai_rtkels_alapjai/index.html
 • Réthy Endréné: Felkészülés a tanítási órákra, kiscsoportos foglalkozásokon. http://orszavak.nveomszsz.0rg/pdf/6 rethv.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi projektfeladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (projektfeladat): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, szakmódszertani és a szaktárgyi tudás -, a tanulás támogatása kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg és csoportosan készített projektfeladat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. (Pl. egy, a szakképzésben oktatott tantárgy egy témáján keresztül bemutassák be, miként realizálják a 8 tanári kompetenciát a pedagógiai gyakorlatban.) 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, szakmódszertani és a szaktárgyi tudás -, a tanulás támogatása kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a projektfeladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg. (Pl. a projektfeladat tartalmi és formai kidolgozottsága, szóbeli prezentációja.) B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (projektfeladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good > 90
Good 81–90
Satisfactory 71–80
Pass 51-70
Fail < 50

Retake and late completion

1) A projektfeladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb egyéni feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a projektfeladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
14
14
16
16
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Kata János mestertanár kata.janos@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements