Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
COMPETITION- CONSUMER PRO-TECTION AND ADVERTISING LAW
Course code
BMEGT55ML06
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Marketing MSc 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Marketing MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Számvitel mesterszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Programme: Master of Business Administration MSc 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

A tárgy az üzleti kommunikáció alapvető színhelyét jelentő verseny-, fogyasztóvédelmi- és reklámjog szabályozási területeinek rendszerét, szabályozási környezetét és gyakorlati összefüggéseit tárgyalja, betekintést enged a fogyasztói döntések jogi védelmének rendszerébe. A hallgatók a kurzus során megismerkednek az üzleti kommunikációra kialakított szabályozási rend legfontosabb elemeivel, a különböző jogterületeken megjelenő szabályozási célok és elvek rendjével, valamint a szabályozás érvényesítésének intézményrendszerével, a terület eljárási és fórumrendszerével. A kurzus a versenyjog területéről a tisztességtelen verseny elleni jogi szabályozás témakörét bontja ki. A gazdasági reklámtevékenység általános feltételeinek bemutatása körében mind a gazdasági reklámtevékenység termékfüggetlen, mind a termékspecifikus korlátai helyet kapnak. A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó európai és hazai szabályozási kerettel. A gazdasági reklámtevékenység szabályozásán belül a kurzus bemutatja a releváns médiajogi szabályokat, illetve a médiahatóság erre vonatkozó joggyakorlatát. Külön témakörként foglalkozik kurzus a reklámszakma önszabályozási mechanizmusaival, fórumaival, valamint ehhez is kapcsoltan reklámetikai kérdésekkel.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Tisztában van a kereskedelmi kommunikáció fogalmával, el tudja helyezni a kereskedelmi kommunikáció korlátozására vonatkozó szabályozási környezetet a véleményszabadság kontextusában.
 2. Tisztában van a verseny- és fogyasztóvédelmi jogi valamint a reklámjogi alapfogalmakkal. Ismeri a szabályozás alapvető céljait, funkcióit.
 3. Ismeri a gazdasági reklámtevékenység általános feltételeit, a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó legfontosabb versenyjogi, fogyasztóvédelmi célú és médiajogi szabályokat.
 4. Tisztában van az üzleti kommunikációra vonatkozó szabályok érvényesítésének eljárási és fórumrendszerével.
Ability
 1. Képes a gyakorlatban a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó szabályok megfelelő, átfogó értelmezésére, elhelyezésére.
 2. Képes megkülönböztetni a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó jogi és az egyéb szabályozási eszközöket.
 3. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos az üzleti kommunikáció jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik.
 2. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
 3. Elfogadja az alapjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

A tárgy oktatása a szabályozás alapvető rendszerének, a különböző jogterületek összefüggéseinek bemutatására, valamint az egyes problémákat, jelenségeket, konfliktusokat illusztráló jogesetek tárgyalására épül. Az előadások interaktív formában, a hallgatók témakörhöz kapcsolódó kérdései, észrevételei mentén, esetenként gyakorlati tapasztalataira építve zajlanak. A jogesetek bemutatását multimédiás oktatási segédanyagok használata segíti.

Materials supporting learning

 • Az előadások diasorai. A tantárgyhoz előkészítés alatt van Tanszék oktatói által jegyzett egyetemi jegyzet.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félév végi, a vizsgaidőszak során teljesítendő írásbeli vizsga alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a vizsgadolgozat legalább 50% teljesítése.

Performance evaluation methods

Félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Summarizing study performance evaluation:

Proportion of examination elements in the rating

 • Vizsga: 100

Grading

%
Excellent 100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 63–75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsgadolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés ha-táridejére tekintettel teszi közzé. 2) A vizsgán szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség. 3) A vizsgaidőszakban a TVSZ-nek megfelelő számú vizsgaalkalom meghirdetésére kerül sor. Javasolt az utolsó előtti vizsgaidőpontban az első vizsga megkísérlése.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 12
vizsga felkészülés 78
összesen 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. Bevezetés: Az üzleti kommunikáció jogi szabályozása – a fogyasztói döntések jogi védelmének rendszere. A tisztességtelen verseny tilalmaFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok I.Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok II.A gazdasági reklámtevékenység szabályozásának alapjai, reklámkorlátok és tilalmak, a szabályok érvényesítésének intézményi rendjeA gazdasági reklámtevékenység médiajogi szabályaiReklám és önszabályozás, reklámetika

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Nagy Krisztina egyetemi adjunktus nagy.krisztina@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements