Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
LEGAL BASICS
ID (subject code)
BMEGT55A402
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Contact details
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description

Objectives

A tantárgy célja, hogy a mérnökhallgatók számára alapvető ismereteket nyújtson a jogról és az államról. Az általa közvetített ismeretanyag összeállítását két törekvés motiválta: egyrészt, hogy magánjogi-polgári jogi ismeretek-kel segítse a műszaki BSc-képzés másik kötelező társadalom-gazdaságtudományi tárgyát, a mikro- és makroökönómiát, másrészt, hogy közjogi-alkotmányjogi ismereteket nyújtson a jövő műszaki értelmisége számára. A tárgy ismeretanyaga ezért két nagyobb egységből áll: előbb a jogra, majd az államra vonatkozó tudásanyagot közvetít. A jogi ismeretek körében a jogfogalom meghatározása és a jogrendszer áttekintése után a tantárgy gondolatmenete a jogalkotás és a jogalkalmazás problémáit veszi sorra, illetve a legfontosabb jogintézmények – a jogalanyiság, a tulajdon, a szerződés valamint a felelősség – fogalmát tisztázza. Az államra vonatkozó ismeretek körében az államfogalom rögzítését követően a hatalommegosztás doktrínáját ismerteti, áttekintve a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás hatalmi ágait. A tantárgy, zárásként, az államkapcsolatok kérdését mutatja be, kiemelten tárgyalva az Európai Unió intézményeinek és jogának problémáit. Az egyes ismeretterületeket tárgyalva a tantárgy kiemelt figyelmet fordít rá, hogy gondolatmeneteit igyekezzen közelíteni a mérnök-hallgatók érdeklődéséhez és ismereteihez.

Academic results

Knowledge
 1. Tisztában van a jogdogmatika alapvető fogalmaival
 2. Tisztában van a magyar magánjog alapvető jogintézményeivel és legfontosabb hatályos szabályaival.
 3. Tisztában van a magyar közjog alapvető jogintézményeivel és legfontosabb hatályos szabályaival.
 4. Ismeri az államelmélet alapfogalmait.
 5. Ismeri a magyar államszervezet fölépítését és működését.
Skills
 1. Képes a gazdasági élet jogi szabályozásának megfelelő értelmezésére.
 2. Képes eligazodni a politikai intézményrendszer összefüggései között.
 3. Képes elemezni a közélet szereplőinek tevékenységét, felismeri azok motivációit.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a társadalom jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. A jogi szabályozásáról való gondolkodás során nyitott az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
 4. Elfogadja az alapjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

Lectures

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, jegyzet.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szorgalmi időszak során teljesítendő írásbeli tesztek alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a tesztek legalább 50% teljesítése.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti össze-függések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Summarizing study performance evaluation: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent 100-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2) A zárthelyi dolgozatokkal szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
részvétel a kontakt tanórákon 28
felkészülés a teljesítményértékelésre 62
összesen 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A jog lényege, a jogi gondolkodásJogfogalomA jogrendszer és tagozódásaJogalkotásJogalkalmazásJogintézmények I.: jogalanyiság, tulajdonjogJogintézmények II.: szerződés, felelősségÁllamfogalomHatalommegosztásTörvényhozásVégrehajtásIgazságszolgáltatásÁllamkapcsolatokEU-jog

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Träger Anikó egyetemi tanársegéd trager.aniko@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements