Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
Basics of Industrial Property and Copyright Law
ID (subject code)
BMEGT55V103
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Tomasovszky Edit
Position
assistant professor
Contact details
tomasovszky.edit@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580768/11/2022. Valid from: 26.10.2022.

Objectives

A kurzus célja, hogy a különböző szakmai hátterű mérnök hallgatók számára átfogó képet nyújtson a szellemi alkotásokkal összefüggő szellemi tulajdonjogokról, áttekintve az iparjogvédelem meghatározó területeit és az ipar-jogvédelemhez közvetlenül kapcsolódó szerzői jog (szoftverek, adatbázisok) releváns területeit. A kurzus a hatályos magyar szellemi tulajdonjogok számos területét érinti (szabadalom, használati minta, formatervezési minta, funkcionális és esztétikai szerzői jog, védjegy), és e körben a jogi szabályozás alapvető céljainak és eszközeinek, és ezek gyakorlati megvalósulásának bemutatására vállalkozik. A kurzus a tételes jogi szabályok szükséges szintű bemutatása mellett kifejezetten nagy hangsúlyt fektet azok gyakorlati aspektusaira, szellemi tulajdonjogi esetek bemutatásával, illetve lehetséges IP stratégiák felépítésével.

Academic results

Knowledge
 1. Tisztában van az iparjogvédelem és a szerzői jog fogalmi keretével, e jogok céljaival, eszközeivel, sajátosságaival, hasznosításának módjaival.
 2. Ismeri a vállalkozások szellemi tulajdonvédelmi stratégiáinak alapjait, fő szempontrendszerét
Skills
 1. Képes a gyakorlatban elhatárolni az egyes iparjogvédelmi oltalmak és szerzői jogi védelem alá eső alkotásokat.
 2. Képes jogi és gazdasági szempontból értékelni az egyes oltalmi tárgyakat, azoknak a vállalkozások életében betöltött szerepét, piaci hasznosíthatóságát.
 3. Képes egy sokszempontú összefüggésrendszer megragadására, szellemi tulajdon stratégia modellezésére.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra, a gazdasági és jogi viszonyrendszer felismerésére, az abban való eligazodásra.
Attitude
 1. ÉRDEKLŐDIK AZ IPARJOGVÉDELEM ÉS A SZERZŐI JOG IRÁNT, E JOGTERÜLETEK TECHNOLÓGIÁVAL ÉS GAZDASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEI IRÁNT.
 2. ÉRDEKLŐDIK A VÁLLALKOZÁSOK JAVAIVAL VALÓ STRATÉGIAI TERVEZÉS IRÁNT.
 3. NYITOTT A TEVÉKENYSÉGEKEN ALAPULÓ, AKTÍV, TANULÁSI MÓDSZEREKRE, A KÍSÉRLETEZŐ STÍLUSRA.
 4. ELFOGADJA A SZABÁLYOZÁS KIINDULÓPONTJAKÉNT A JOGI SZTRENDERDEK ÉS KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT.
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

A tárgy oktatása a szabályozás alapvető rendszerének, a különböző oltalmi formák összefüggéseinek bemutatására, valamint az egyes problémákat, jelenségeket, konfliktusokat illusztráló jogesetek tárgyalására épül. Az elő-adások interaktív formában, a hallgatók témakörhöz kapcsolódó kérdései, észrevételei mentén, esetenként gyakorlati tapasztalataira építve zajlanak, melyek fontos szerepet játszanak a lehetséges szellemi tulajdonjogi stratégiák kialakításában.

Materials supporting learning

 • Az előadások diasorai, rövid összefoglalói, irodalomjegyzék.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félévközi írásbeli teljesítménymérés és a házi feladatok alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a félévközi zárthelyi dolgozat legalább 40%-os teljesítése. Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. félévközi írásbeli teljesítményértékelés: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-60 perc; 2. házi feladatok értékelése: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a csoportosan készített házi feladat, a házi feladatok tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját az oktató a félév elején és a félév során határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelése ZH: 50
 • részteljesítmény értékelés (házi feladatok): 50
 • összesen: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50-63
Fail < 50

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. 2) A zárthelyi dolgozat az dolgozat megírásának időpontját követő héten pótolható, javítható. 3) A zárthelyi dolgozat javítása esetén a jobban sikerült dolgozat eredménye számít az érdemjegy-megállapításához figyelembe vett összesített pontszámba

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
részvétel a kontakt tanórákon 28
részvétel a kontakt tanórákon 22
felkészülés a teljesítményértékelésre 10
összesen 60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Bevezetés a szellemi tulajdonjogokbaSzabadalomSzabadalom, használati mintaFunkcionális szerzői jog: adatbázis, szoftver, műszaki létesítményekEsztétikai szerzői jog - iparművészet, építészetFormatervezési mintaVédjegy, jellegbitorlás - zh 1.IP stratégiák 1. Know-howIP stratégiák 2. Hasznosítás, munkaviszonyban alkotott műIP stratégiák 3. Nyílt fejlesztés (ismétlő kérdések az óra végén)Esettanulmány elemzése 1.Esettanulmány elemzése 2.WIPO - zh 2.

Additional lecturers

Name Position Contact details
dr. Baksay-Nagy György
Dr. Tomasovszky Edit
dr. Kacsuk Zsófia

Approval and validity of subject requirements