Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Basics of Industrial Property and Copyright Law
Course code
BMEGT55V103
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Tomasovszky Edit
Position
assistant professor
Email adress
tomasovszky.edit@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580768/11/2022. Valid from: 26.10.2022.

Objectives

A kurzus célja, hogy a különböző szakmai hátterű mérnök hallgatók számára átfogó képet nyújtson a szellemi alkotásokkal összefüggő szellemi tulajdonjogokról, áttekintve az iparjogvédelem meghatározó területeit és az ipar-jogvédelemhez közvetlenül kapcsolódó szerzői jog (szoftverek, adatbázisok) releváns területeit. A kurzus a hatályos magyar szellemi tulajdonjogok számos területét érinti (szabadalom, használati minta, formatervezési minta, funkcionális és esztétikai szerzői jog, védjegy), és e körben a jogi szabályozás alapvető céljainak és eszközeinek, és ezek gyakorlati megvalósulásának bemutatására vállalkozik. A kurzus a tételes jogi szabályok szükséges szintű bemutatása mellett kifejezetten nagy hangsúlyt fektet azok gyakorlati aspektusaira, szellemi tulajdonjogi esetek bemutatásával, illetve lehetséges IP stratégiák felépítésével.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Tisztában van az iparjogvédelem és a szerzői jog fogalmi keretével, e jogok céljaival, eszközeivel, sajátosságaival, hasznosításának módjaival.
 2. Ismeri a vállalkozások szellemi tulajdonvédelmi stratégiáinak alapjait, fő szempontrendszerét
Ability
 1. Képes a gyakorlatban elhatárolni az egyes iparjogvédelmi oltalmak és szerzői jogi védelem alá eső alkotásokat.
 2. Képes jogi és gazdasági szempontból értékelni az egyes oltalmi tárgyakat, azoknak a vállalkozások életében betöltött szerepét, piaci hasznosíthatóságát.
 3. Képes egy sokszempontú összefüggésrendszer megragadására, szellemi tulajdon stratégia modellezésére.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra, a gazdasági és jogi viszonyrendszer felismerésére, az abban való eligazodásra.
Attitude
 1. ÉRDEKLŐDIK AZ IPARJOGVÉDELEM ÉS A SZERZŐI JOG IRÁNT, E JOGTERÜLETEK TECHNOLÓGIÁVAL ÉS GAZDASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEI IRÁNT.
 2. ÉRDEKLŐDIK A VÁLLALKOZÁSOK JAVAIVAL VALÓ STRATÉGIAI TERVEZÉS IRÁNT.
 3. NYITOTT A TEVÉKENYSÉGEKEN ALAPULÓ, AKTÍV, TANULÁSI MÓDSZEREKRE, A KÍSÉRLETEZŐ STÍLUSRA.
 4. ELFOGADJA A SZABÁLYOZÁS KIINDULÓPONTJAKÉNT A JOGI SZTRENDERDEK ÉS KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

A tárgy oktatása a szabályozás alapvető rendszerének, a különböző oltalmi formák összefüggéseinek bemutatására, valamint az egyes problémákat, jelenségeket, konfliktusokat illusztráló jogesetek tárgyalására épül. Az elő-adások interaktív formában, a hallgatók témakörhöz kapcsolódó kérdései, észrevételei mentén, esetenként gyakorlati tapasztalataira építve zajlanak, melyek fontos szerepet játszanak a lehetséges szellemi tulajdonjogi stratégiák kialakításában.

Materials supporting learning

 • Az előadások diasorai, rövid összefoglalói, irodalomjegyzék.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félévközi írásbeli teljesítménymérés és a házi feladatok alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a félévközi zárthelyi dolgozat legalább 40%-os teljesítése. Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. félévközi írásbeli teljesítményértékelés: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-60 perc; 2. házi feladatok értékelése: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a csoportosan készített házi feladat, a házi feladatok tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját az oktató a félév elején és a félév során határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelése ZH: 50
 • részteljesítmény értékelés (házi feladatok): 50
 • összesen: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Grading

%
Excellent 91
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50-63
Fail < 50

Correction and retake

1) A zárthelyi dolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. 2) A zárthelyi dolgozat az dolgozat megírásának időpontját követő héten pótolható, javítható. 3) A zárthelyi dolgozat javítása esetén a jobban sikerült dolgozat eredménye számít az érdemjegy-megállapításához figyelembe vett összesített pontszámba

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 28
részvétel a kontakt tanórákon 22
felkészülés a teljesítményértékelésre 10
összesen 60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Bevezetés a szellemi tulajdonjogokbaSzabadalomSzabadalom, használati mintaFunkcionális szerzői jog: adatbázis, szoftver, műszaki létesítményekEsztétikai szerzői jog - iparművészet, építészetFormatervezési mintaVédjegy, jellegbitorlás - zh 1.IP stratégiák 1. Know-howIP stratégiák 2. Hasznosítás, munkaviszonyban alkotott műIP stratégiák 3. Nyílt fejlesztés (ismétlő kérdések az óra végén)Esettanulmány elemzése 1.Esettanulmány elemzése 2.WIPO - zh 2.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
dr. Baksay-Nagy György
Dr. Tomasovszky Edit
dr. Kacsuk Zsófia

Approval and validity of subject requirements