Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
E-LAW
Course code
BMEGT55M400
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
Nincs/None
weak
Nincs/None
paralell
Nincs/None
exclusive
Nincs/None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

The aim of the course is to provide students with a comprehensive overview of the role of law in our world, which is evolving into a knowledge-based economy and information society, and of the main areas of law regulation. The course covers a wide range of areas of current Hungarian law (constitutional law, data protection, communications law, electronic commerce and consumer protection law, and copyright law), and will introduce the basic aims and tools of legal regulation, alongside a prac-tical approach to help students operate safely in the online space in a potential start-up activity. Instead of a detailed presentation of the specific legal rules, the course will emphasise the phenomena and conflicts arising from the need to regula-te in specific areas as a result of technological developments. The teaching is based on practical examples and cases. In the context of newer phenomena, the possible regulators and their interrelationships will be discussed, which are already available or are expected to play a role in regulation.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They are familiar with the regulatory principles of the information society and the related regulatory instruments, in particular in the fields of fundamental rights, communications, data protection and ICT-related sol-utions (e-commerce, copyright, online media platforms).
 2. Knowledge of the main features of the policy, economic and business mechanisms in the law areas concerned.
 3. They are familiar with the different legal regimes applicable to online services.
Ability
 1. Able to categorise services in practice in the online space and to interpret their regulations correctly.
 2. Able to analyse the role, motivations and activities of the various economic operators in relation to the provision of services from a legal and economic point of view
 3. Able to grasp a multidimensional context.
 4. Able to do critical thinking.
 5. Able to understand the regulatory challenges in the context of the information society and to place them in a social context.
Attitude
 1. Open to self-reflection and critical thinking when thinking about legal regulation in the context of the information society
 2. Open to critical self-evaluation, activity-based, active, learning methods, experimental style.
 3. Accepts the argumentation of fundamental/human rights standards and requirements as a starting point for regu-lation
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

Lectures, interactive classroom exercises.

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, folyóiratcikkek, policy dokumentumok, egyéb irodalomjegyzék. Kötelező irodalomként a tanulás-hoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy Moodle oldaláról letölthető.
 • Lecture slides, articles, policy documents, other bibliography. As compulsory literature for the lectures, the slides presented in the lectures are available, which can be downloaded from the Moodle site of the course

General Rules

1. A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félévközi, a ZH-napokra megállapított két írásbeli számonkérés, a félév során kiadott csoportmunkák , valamint egy beadandó esszé értékelése történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges mindkét ZH egyenként legalább 50%-os teljesítése, legalább két csoportfeladatban való aktív részvétel, valamint az előadások legalább 70 %-án való jelenlét.

Performance evaluation methods

Félévközi tesztek: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló ké-pességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc. Csoportfeladatok: az egyes jogterületekhez tartozó alapvető elméleti tudást megalapozó előadásokat követő, e tudás elmélyítésére szolgáló, gyakorlati, interaktív órákon kiadott csoportfeladatokban (pl. policy paper elemzések, szakcikk feldolgozások, start-upokhoz kötődő stratégiák felépítése) való aktív részvétel. Esszé: a hallgatók az oktatók által megadott témakörök közül választva készítik el a beadandó esszét. Az esszé 4-5 oldal, maximum 20 ezer karakter terjedelmű, az akadémiai írás szabályainak megfelelő (lábjegyze-telt, szerkesztett) írásmű. Benyújtására a szorgalmi időszak végéig van lehetőség.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelése ZH 1.: 30
 • részteljesítmény értékelése ZH 2.: 30
 • Csoportmunka: 20
 • Esszé: 20
 • Összesen: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

A tantárgy teljesítéséhez szükséges mindkét ZH egyenként legalább 50%-os teljesítése, legalább két csoportfeladatban való aktív részvétel, valamint az előadások legalább 70 %-án való jelenlét.

Grading

%
Excellent 91
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Correction and retake

1. A zárthelyi dolgozatok javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivata-los közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2. Az elmaradt ZH-k pótlására, illetve javítására a TVSZ szerinti rendben, a pótlási héten van lehetőség. 3. A Tanszék a betekintés időpontját egyedileg teszi közzé. A betekintés során a felülvizsgálat a következőkre terjedhet ki: a javítókulcshoz képest hibás javítás, a pontszámok helytelen összeadásából származó hiba. A tesztsor maga nem tárgya a betekintésnek.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 24
csoportos házi feladat elkészítése 15
felkészülés a teljesítményértékelésre 36
esszé elkészítése 15
összesen 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Az alapjogok jelentősége az online környezet szabályozásában
2. Az alapjogok jelentősége az online környezet szabályozásában II.
3. A hálózatok joga
4. A hálózatok joga II.
5. Adatvédelmi jog az online térben
6. Adatvédelmi jog az online térben II.
7. Büntetőjog/Fintech
8. Büntetőjog II./Fintech II.
9. Az elektronikus kereskedelem és a fogyasztóvédelem releváns jogi kérdései
10. Az elektronikus kereskedelem és a fogyasztóvédelem releváns jogi kérdései II.
11. A szerzői jog online érvényesülése és főbb szabályozási kérdései
12. A szerzői jog online érvényesülése és főbb szabályozási kérdései II.
13. Az online platformok szabályozási kérdései
14. Összegző előadás

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Nagy Krisztina egyetemi adjunktus nagy.krisztina@gtk.bme.hu
Dr. Mezei Kitti egyetemi adjunktus mezei.kitti@gtk.bme.hu
Dr. Schubauer Petra egyetemi adjunktus schubauer.petra@gtk.bme.hu
Dr. Tomasovszky Edit egyetemi adjunktus tomasovszky.edit@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements