Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SEN STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING
Course code
BMEGT51A526
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartás nehézségek megnyilvánulásának különböző formáit.
 2. Ismer tanítási módszereket, technikákat, melyek alkalmasak a különleges figyelmet igénylő tanulók motiválására.
 3. Ismeri a hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos problémaköröket: a tanulók életkörülményeit és ezzel összefüggésben az iskolai nehézségeiket.
 4. Elsajátít olyan technikákat, amelyek segítséget jelenthetnek a szakképzésben tanuló tehetséges tanulókkal való bánásmódban.
 5. Ismer olyan módszereket, melyek segítséget jelentenek a szakképzésben tanuló, tanulási nehézségekkel küzdő diákok oktatása során.
Ability
 1. Képes azon technikák elsajátítására, melyek a kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatásában jelentenek segítséget.
 2. Képes megfelelő empátiával kezelni a speciális nevelési szükségletű diákokat.
 3. Képes a nevelési helyzeteket, problémákat önállóan, kritikusan feldolgozni.
 4. Képes a problémamegoldó technikákat hatékonyan alkalmazni.
 5. Képes a diákokat érintő problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában közreműködni.
Attitude
 1. Személyiségét segítő attitűd jellemzi.
 2. Előítélet-mentesség, tolerancia és szociális érzékenység jellemzi.
 3. Nyitott az együttműködésre.
 4. Törekszik az önálló és csoportokban végzett konstruktív alkotó és tervező munkára.
 5. Fontosnak tartja a diákok egyéni igényeihez igazodó szükséglet-kielégítést.
Autonomy and responsibility
 1. Felelősséget vállal a csoportban való hatékony munkavégzésért.
 2. A minőségi munkavégzéshez fontosnak tartja a személyes felelősség vállalását.
 3. Saját tevékenységét kritikusan értékeli.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Marton Eszter, Papp Gabriella, Schiffer Csilla, Őszi Tamásné, Stefanik
 • Krisztina, Perlusz Andrea, Vargáné Mező Lilla, Fehérné Kovács Zsuzsanna,
 • Fótiné Hoffmann Éva, Lénárt Zoltán, Mlinkó Renáta, Szekeres Ágota,
 • Takács István (2015): Sajátos nevelési igényű tanulók, fiatalok a szakképzésben. Ajánlások szakképzők számára. Moodle-ba feltöltve, vagy:
 • http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_sajatos_nevelesi_igenyu_tanulok_fiatalok_a_szakkepzesben_ajanlasok_szakkapzok_szamara/SNI/ssnjb83g.htm
 • Bodnár Gabriella (2015): A tehetséggondozás elméleti és módszertani
 • kérdései a szakmai pedagógusképzésben. (tankonyvtar.hu), vagy tanszéki Moodle.
 • Ajánlott irodalom:
 • ARAPOVICS Mária (2016): A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés paradigmái. In: Kulturális Szemle, 2016. III. évfolyam, 2016. évi 2. szám, Hazai tudományos műhely, 36-53.p.
 • BÁBOSIK István (1993): A spontán kirekesztődés mint iskolai ártalom. In: Új Pedagógiai Szemle, 1993. 7-8. sz. 86-94.p.
 • BAGDY Emőke: Kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés. In: Hidak egymáshoz. Szerk. Gutman Bea. Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2011. 117-176.p.
 • Dr. BALOGH László: Új irányok az iskolai tehetséggondozásban. http://mipszi.hu/cikk/100817-uj-iranyok-iskolai-tehetseggondozasban (Utolsó hozzáférés: 2020. február 16.)
 • CSUKONYI Csilla-MÜNNICH Ákos (2004): A kábítószer-fogyasztás lélektani háttere a középiskolások körében, Új Pedagógiai Szemle, 2004/3, https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-kabitoszer-fogyasztas-lelektani-hattere-a-kozepiskolasok-koreben (Utolsó letöltés dátuma: 2020. február 18.)
 • 6GERGELY Katalin: A pedagógusszerep és a sajátos nevelési igény. In.: Középpontban a pedagógus. Régi értékek – új kihívások. Szerk. Karikó Sándor. Budapest, Áron, 2012. 161.-174.p.
 • GREZSA, F - SURÁNYI, ZS. Fiatalok szerhasználata. Budapest: 2014. 9-12. old. ISBN 978 963 7366 58 1
 • HENDERSON Paul (2006): A közösségfejlesztés alapelvei és gyakorlata. In: Parola, 2006. 4. szám, 3-7. p.= http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/d735fd2254be3c2ac125690d004a5c81/a146c506ce389576c125722d0033291d?OpenDocument (Utolsó letöltés dátuma: 2020. február 16.)
 • POLONKAI Mária (szerk.): Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. Gyakorlati megközelítések. Budapest, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2015.
 • RADICSNÉ Szerencsés Cecília: Minőségi munka a tanítási órákon. Módszerek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez. Gyula, APC-Stúdió, 2008.
 • REDLIK Alexander: Konfliktusmoderálás. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2000.
 • SCHMIDT Thomas: Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Komplett forgatókönyvek tréningvezetőknek. Miskolc, Z-Press kiadó, 2009.
 • SZEKSZÁRDI Júlia: Konfliktusok pedagógiája. Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002.
 • TARI Annamária: Kik ezek a gyerekek? A Z generáció az iskolapadban; fordított szocializáció és netkultúra kamaszkorban. In: Digitalis_de_generacio. Szerk. Szekszárdi Júlia. Budapest, Underground Kiadó, 2012. 117-132.p.
 • TARI Annamária: Online illúziók – offline valóság. #alfageneracio, #zgeneracio. Budapest, Tericum Kiadó, 2019.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a félév során elkészített gyűjtőmunka, bemutatott prezentáció és egy sikeresen megírt zárthelyi dolgozat összesített eredménye alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Gyűjtőmunka a különleges figyelmet igénylő tanulók iskolai nevelését, tanítását érintő problémákat illetően. A hallgató saját tapasztalata vagy a szakirodalomban olvasottak alapján vizsgál meg egy konkrét problémahelyzetet előre megadott szempontok alapján. Prezentáció készítése és bemutatása a gyakorlati órákon. A prezentáció az óra anyagához kapcsolódó témakörben készül. Zárthelyi dolgozat a félév végén, melyben a hallgató az órákon szerzett, ill. a szakirodalomból elsajátított ismereteiről ad számot Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (gyűjtőmunka): 25%
 • részteljesítmény értékelés (prezentáció): 25%
 • részteljesítmény értékelés (zh): 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail < 50

Correction and retake

A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
42
32
16
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements