Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
MATHEMATICS A2
ID (subject code)
BMEGT51A517
Type of subject
contact hour, part-time correspondance course
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
10
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Technical Instructor Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a középiskolai matematika alapvető műveleteit, összefüggéseit, alkalmazásait.
 2. A tantárgy célkitűzéseiben meghatározott ismeretkörének elsajátítása.
 3. Ismeri szakterülete ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját.
 4. Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
 5. Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.
Skills
 1. Képes a középiskolai szintű matematikai feladatok megoldására.
 2. A tantárgy célkitűzéseiben meghatározott ismeretek alkalmazásához szükséges képességek elsajátítása.
 3. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 4. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 5. Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a matematikai problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
 3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 4. Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano: Thomas-féle kalkulus, I. kötet (https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011-0001-526_thomas_kalkulus_1/adatok.html)

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése évközi írásbeli teljesítménymérés, házi feladat és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.

Performance assessment methods

Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek írá-sos értékelése zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített házi feladat, a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját az oktató határozza meg. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelős-ség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az óra folyamatában. A vizsga elemei: - Összegző tanulmányi teljesítményértékelés elméleti és gyakorlati: a tantárgy és tudás, képesség típusú kom-petenciaelemeinek írásos értékelése zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett is-meretek alkalmazására fókuszál, a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc. Szóbeli vizsga: elméleti alapok, fogalmak számonkérése. évközi eredmények beszámítása: évközi házi feladat és aktív részvétel beszámítása.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • zárthelyi dolgozat: 30%
 • házi feladat: 50%
 • aktív részvétel az órán: 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • írásbeli részvizsga: 20%
 • szóbeli részvizsga: 10%
 • gyakorlati részvizsga: 30%
 • évközi eredmények beszámítása: 40%
 • összesen: 100%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.

Issuing grades

%
Excellent >90-100
Very good 85-90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Retake and late completion

- A zárthelyi dolgozat az utolsó alkalommal pótolható. - A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. - Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
16
34
30
30
30
40
180

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blok-kokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Sík- és térvektorok algebrája. Komplex számok. Számsorozatok. Függvényhatárérték, nevezetes határértékek. Folytonosság.
2. Differenciálszámítás: Derivált, differenciálási szabályok. Elemi függvények deriváltjai. Középértéktételek, L'Hospital szabály. Taylor-tétel.
3. Függvényvizsgálat: lokális és globális szélsőértékek. Integrálszámítás: Riemann integrál tulajdonságai, Newton-Leibniz formula, primitív függvény meghatározása.
4. Parciális és helyettesítéses integrálás. Speciális integrálok kiszámítása. Improprius integrál. Az integrálszámítás alkalmazásai.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Kővári Attila adjunktus kovari.a@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements