Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DIGITAL MEDIA MANAGEMENT
ID (subject code)
BMEGT51S359
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
14
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Senior Manager in Public Education programme from 2016/17/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a medializált terek kialakulásának sajátosságait
 2. Ismeri a medializált terek elérhetőségét, használatának sajátosságait
 3. Ismeri a köznevelésben használt digitális médiák közvetlen és közvetett alkalmazásait.
 4. Ismeri a magasabb szintű statisztikai módszereket
Skills
 1. Képes a digitális fejlődés tendenciáinak felismerése és az ezzel kapcsolatos beállítódás fejlesztése.
 2. Képes az adott témában szükséges új szabályozási ismeretek elsajátítása.
 3. Képes a digitális média köznevelési alkalmazásának mérlegelése pedagógiai és szervezetfejlesztési szempontokból.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Zsák Judit (2008): A műveltség fogalmának eredete és értelmezésének változásai. In.: Varga Katalin (szerk.): A 21. század műveltsége: E-könyv az információs műveltségről. Pécs: PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet – letölthető: http://mek.oszk.hu/06300/06355
 • Szűts Zoltán: A munka világának online kommunikációs kérdései. Opus et Educatio 3.2015. 26-30. p

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés A konzultációkon való 80 %-os aktív részvétel. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. vizsga, amely kiváltható egy 10-12 oldalas dolgozattal, amely az elmélet és a gyakorlat integrációját elemző esettanulmánnyal, amely a hallgató tapasztalataira épülve egy adott köznevelési intézmény médiakezelési gyakorlatát mutatja be.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítása

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
14
28
10
52

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A digitális média fogalma, megjelenési formái és működési sajátosságai
2. A medializált külső és belső terek jellemzői, közoktatási rendszerben történő megjelenésük és kezelési lehetőségeik
3. A digitális forradalom és a közösségi média előretörése
4. Médiaműveltség, média-írástudás, digitális írástudás
5. Digitális jogok kezelése
6. Digitális médiakezelési gyakorlati ismeretek

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Kata János mestertanár kata.janos@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements