Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
OPERATION OF PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ID (subject code)
BMEGT51S350
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
7
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Senior Manager in Public Education programme from 2016/17/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a köznevelés működési rendszerét meghatározó jogszabályok
 2. Ismeri az irányítás és vezetés közötti kapcsolatot
 3. Ismeri a köznevelési intézmények működését meghatározó belső szabályozókat
 4. Ismeri a köznevelési intézmények (állami, nem állami) fenntartói feladatait
 5. Ismeri a köznevelés intézménytípusainak sajátos szabályozóit
Skills
 1. Képes jogértelmezésre és jogalkalmazásra
 2. Képes a működést meghatározó belső szabályozók rendszerben történő kezelésére
 3. Képes a kutatás során feltárt eredményeket értelmezni, következtetéseket levonni, eredményeket publikálni.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Dr. .Bosch Márta: Tanügyigazgatás (2019) elektronikus tankönyv – BME Műszaki Pedagógia Tanszék MOODLE rendszer hallgatói kóddal
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. sz. törvény

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés A konzultációkon való 80 %-os aktív részvétel. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Szóbeli vizsga. Kiváltható egy 10-12 oldalas dolgozattal, amely az elmélet és a gyakorlat integrációját elemző esettanulmánnyal, amely a hallgató tapasztalataira épülve a fenntartó és köznevelési intézmény vezetője kapcsolati viszonyainak konkrét folyamatát írja le.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy megszerzése

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
7
14
10
31

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A köznevelés aktuális jogforrásai A köznevelés rendszerét meghatározó törvények és végrehajtási rendeletek.
2. Az intézmény belső szabályozásának rendszere.
3. Jogértelmezés és jogalkalmazás a köznevelésben. A köznevelési intézmény döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos sajátos jogalkalmazói eljárások, a fenntartó döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos sajátos jogalkalmazó eljárások. Az intézményi alap dokumentumok elkészítése, aktualizálása, legitimációs eljárások. Munkaszervezési alapdokumentumok (tantárgyfelosztás, munkaterv stb.) Hatáskörök a tanügy-igazgatási döntésekben, formái, jogorvoslati eljárás. A köznevelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó. Fontosabb hatósági eljárások.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Bosch Márta c. egyetemi docens bocsh-marta@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements