Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
APPLIED MANAGEMENT THEORY I.
Course code
BMEGT51S221
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
7
Course leader
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a vezetés fogalmának történetiségét
 2. Ismeri a vezetés eszközrendszerét
 3. Ismeri hatékonyság, a vezetés és a szervezet kapcsolatát
 4. Ismeri a változásmenedzselést
Ability
 1. Képes tanulás és teljesítmény fejlesztésére
 2. Képes az önálló döntéshozatalra
 3. Képes lehetőségek feltárására, stratégiai kidolgozására
 4. Képes mások motiválására
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • dr. Kalicz Éva – dr. Mezei Gyula – Pósfayné dr. Bakota Éva: Alkalmazott vezetéselmélet, BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019 (jegyzet)
 • Dr. Benedek István: A közoktatási intézmény hatékonysága, BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019 (jegyzet)

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt házi dolgozat alapján. Teljesítményértékelési módszerek

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi dolgozat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
18
24

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A vezetés fogalmának történetisége. Fogalmak: a vezetés, a leadership, a menedzsment, az irányítás, az igazgatás.
2. Vezetéselméleti irányzatok: klasszikus irányzatok, emberközpontú irányzatok, emberi viszonyok tana, kvantitatív irányzatok, társadalmi rendszerek elmélete, rendszerelméletek
3. Vezetés. Vezetés a köznevelés intézményeiben: vezetési szintek, vezetési funkciók, tervezés: célkitűzés, stratégiaalkotás, szervezés.
4. A tervezés szerepe és követelményei a köznevelésben.
5. A szervezés alapelvei, szervezési feladatok a köznevelésben.
6. Személyes vezetés.
7. Koordináció a köznevelés intézményeiben.
8. Ellenőrzés, kontroll.
9. A pedagógiai ellenőrzés és a kontroll jellemzői, értékelés az iskolában.
10. A vezetés eszközrendszere: a motiváció, a motivációelméletek, a motiváció tartalomelméletei, a motiváció folyamatelméletei. Motivációs stratégiák, a vezetői motivációs stratégia.
11. A vezetés eszközrendszere: A döntés: a döntési folyamat résztvevői, a döntés típusai és jellemzői, a döntéshozatal csapdái, a stratégiai döntés. Döntéshozatal a köznevelési intézményeiben.
12. Vezetői képességek és szerepek: vezetési stílus, tulajdonságelméletek, stíluselméletek, személyiségközpontú elméletek, kontingencia elmélet, típuselméletek.
13. Vezetői képességek és szerepek: vezetői képességek és szerepek, vezetési specializációk, a vezető hatalmának forrásai, az igazgató, mint vezető a köznevelésben.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements