Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
APPLIED MANAGEMENT THEORY I.
ID (subject code)
BMEGT51S221
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
7
Subject Coordinator
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Contact details
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a vezetés fogalmának történetiségét
 2. Ismeri a vezetés eszközrendszerét
 3. Ismeri hatékonyság, a vezetés és a szervezet kapcsolatát
 4. Ismeri a változásmenedzselést
Skills
 1. Képes tanulás és teljesítmény fejlesztésére
 2. Képes az önálló döntéshozatalra
 3. Képes lehetőségek feltárására, stratégiai kidolgozására
 4. Képes mások motiválására
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • dr. Kalicz Éva – dr. Mezei Gyula – Pósfayné dr. Bakota Éva: Alkalmazott vezetéselmélet, BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019 (jegyzet)
 • Dr. Benedek István: A közoktatási intézmény hatékonysága, BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019 (jegyzet)

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt házi dolgozat alapján. Teljesítményértékelési módszerek

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi dolgozat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
18
24

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A vezetés fogalmának történetisége. Fogalmak: a vezetés, a leadership, a menedzsment, az irányítás, az igazgatás.
2. Vezetéselméleti irányzatok: klasszikus irányzatok, emberközpontú irányzatok, emberi viszonyok tana, kvantitatív irányzatok, társadalmi rendszerek elmélete, rendszerelméletek
3. Vezetés. Vezetés a köznevelés intézményeiben: vezetési szintek, vezetési funkciók, tervezés: célkitűzés, stratégiaalkotás, szervezés.
4. A tervezés szerepe és követelményei a köznevelésben.
5. A szervezés alapelvei, szervezési feladatok a köznevelésben.
6. Személyes vezetés.
7. Koordináció a köznevelés intézményeiben.
8. Ellenőrzés, kontroll.
9. A pedagógiai ellenőrzés és a kontroll jellemzői, értékelés az iskolában.
10. A vezetés eszközrendszere: a motiváció, a motivációelméletek, a motiváció tartalomelméletei, a motiváció folyamatelméletei. Motivációs stratégiák, a vezetői motivációs stratégia.
11. A vezetés eszközrendszere: A döntés: a döntési folyamat résztvevői, a döntés típusai és jellemzői, a döntéshozatal csapdái, a stratégiai döntés. Döntéshozatal a köznevelési intézményeiben.
12. Vezetői képességek és szerepek: vezetési stílus, tulajdonságelméletek, stíluselméletek, személyiségközpontú elméletek, kontingencia elmélet, típuselméletek.
13. Vezetői képességek és szerepek: vezetői képességek és szerepek, vezetési specializációk, a vezető hatalmának forrásai, az igazgató, mint vezető a köznevelésben.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements