Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
INTEGRATION AND SEGREGATION
ID (subject code)
BMEGT51S203
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
  1. Ismeri a hátrányos megkülönböztetés nemzetközi alapelveit
  2. Ismeri hátrányos megkülönböztetés nemzeti stratégiáit
  3. Ismeri a hátrányos megkülönböztetés és az esélyegyenlőség magyar szabályozását
  4. Ismeri a szegregáció és integráció megjelenését a köznevelés rendszerében
  5. Ismeri az etnikai szegregációval kapcsolatos kérdéseket a köznevelés területén
  6. Ismeri a köznevelési rendszer keretein belül elérhető esélyegyenlőségi programokat
Skills
  1. Képes az esélyegyenlőség nemzetközi dokumentumaiban megfogalmazott elvek iránti érzékenységre
  2. Képes a megkülönböztetés különböző formái felszámolási lehetőségeinek feltárása, elemzésére
  3. Képes az etnikai szegregáció elleni fellépésre
  4. Képes a hátrányos megkülönböztetés különböző jogorvoslati fórumainak és lehetőségeinek igénybe vételére
Attitude
  1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
  2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
  3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
  1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
  2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
  3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

  • dr. Kalicz Éva: Esélyegyenlőség - Diszkrimináció – Szegregáció – Integráció, BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019. (jegyzet)
  • Magyarország Alaptörvénye
  • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • Nanszákné dr. habil Cserfalvi Ilona professzor emerita:
  • A vezetői munka jellemzői a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében, BME APPI MPT, 2012

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt egy (1 darab) házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel. A vizsga-időszakban legalább elégséges érdemjegy megszerzése

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önálló-ság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Tételsor alapján történő szóbeli felelet. Ezt módosíthatja a hallgató által készített 10-12 oldalas dolgozat, az oktató által megadott témakörből.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

  • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 10%
  • összesen: 10%

Percentage of exam elements within the rating

  • házi feladat: 10%
  • szóbeli vizsga: 90%
  • összesen: 100%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A vizsgajegy megszerzésének feltétele a kihúzott tétel, ill. a beadott dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat, valamint a vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
3
7
14
24

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A hátrányos megkülönböztetés értelmezése, fogalmak: diszkrimináció, előítélet, esélyegyenlőségi politika, fogyatékosság, hátrányos helyzet, hátrányos megkülönböztetés, integráció, korai iskolaelhagyás, másság, szegénység szegregáció, társadalmi kirekesztés.
2. Nemzetközi alapelvek - a nemzetközi kodifikáció okmányai: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Egyezmény a Gyermek Jogairól, Értelmi Fogyatékos Személyek Jogainak Deklarációja
3. , Fogyatékossággal Élő Személyek Esélyegyenlőségére vonatkozó Alapvető Szabályok, Salamancai Nyilatkozat, Európai Unió kodifikációs okmányai
4. Szabályozás a magyar jogrendszerben – Alaptörvény, 2003. évi CXXV. tv, Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárási szabályai.
5. Nemzeti Stratégiák: Köznevelés-fejlesztés Stratégia, Esélyteremtő, felzárkózást, tehetséget segítő programok, Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, Második esélyt biztosító programok, Komplex visszasegítő programok.
6. Esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód biztosítása a magyar köznevelésben: garanciális szabályok az esélyegyenlőségi törvényben, garanciális szabályok a 2011. évi CXC. törvényben, különleges pedagógiai célok megvalósításához igazodó nevelés- és oktatászervezési megoldások
7. Etnikai alapú szegregáció

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements