Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
KOMPLEX EXAMINATION OF METHODOLOGY
ID (subject code)
BMEGT51M537
Type of subject
-
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
0
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - without a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 2 terms) - without a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 2 terms) - without a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - without a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Senate of BME, Decree No. VI./2017-2018 Valid from January 31, 2018.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. A hallgató alapvető neveléselméleti, neveléstörténeti és nevelésszociológiai tájékozottságra és nevelési módszerkompetenciára tesz szert.
 2. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás legfontosabb pedagógiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 3. Átfogóan ismeri a szakképzés és nevelés jogszabályi elvárásait és rendszerét.
 4. Ismeri a szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat a szakképzés nézőpontjából.
 5. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nevelési színterekről és nevelési tartományokról.
 6. Ismeri a konstruktív életvezetés modelljét.
 7. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nevelés társas közegéről, az azt érintő társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokratikus nevelésről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról.
 8. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nevelési problémákról és a fő problémamegoldási módszerekről.
 9. Ismeri a tanulók neveléssel kapcsolatos életkori sajátosságait, megismerésük módszereit. 1
 10. Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel. 1
 11. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. 1
 12. Rendelkezik a tanulóközpontú nevelési-tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. 1
 13. Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét. 1
 14. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól. 1
 15. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 1
 16. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás beleértve a felnőttképzést is legfontosabb pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, tör-vényszerűségeit. 1
 17. Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit. 1
 18. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól. 1
 19. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Skills
 1. Munkájában a hallgató képes tudatosan alkalmazni a konstruktív életvezetés modelljét a különböző nevelési tartományokban felmerülő nevelési feladatok és problémák megoldásában.
 2. A hallgató alapvető nevelési módszerkompetenciára tesz szert.
 3. Képes a szakképzéssel összefüggő tanórán kívüli nevelőmunkára, a szakképzést elősegítő pályaorientációs feladatok ellátására.
 4. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyvtári forrásait.
 5. Képes a tanulók érdeklődésének, figyelmének folyamatos fenntartására.
 6. Képes a szakterületével kapcsolatos online és nyomtatott nevelési szakirodalom magyar és részben idegen nyelven történő megértésére és használatára.
 7. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 8. Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére.
 9. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 1
 10. Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. 1
 11. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. 1
 12. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra. 1
 13. A tananyag feldolgozása során tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel. 1
 14. Képes gyakorlati képzési programok összeállítására, valamint az elméleti követelményekkel való összehangolására. 1
 15. Képes szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására. 1
 16. Képes a gyakorlati oktatási folyamat megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és értékelésére a legkülönfélébb oktatási formák (tanműhely, laboratórium) esetében. 1
 17. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. 1
 18. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyv-tári forrásait. 1
 19. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók pályaorientációját, elhelyezkedési esélyeit. 2
 20. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. 2
 21. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 2
 22. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. 2
 23. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra.
Attitude
 1. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és a gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 2. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 3. Tiszteli a tanulók személyiségét.
 4. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, és reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
 5. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
 6. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
 7. Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra, magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
 8. Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt.
 9. Szociális érzékenység és a segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni. 1
 10. Vállalja a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 1
 11. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. 1
 12. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg. 1
 13. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. 1
 14. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. 1
 15. Tiszteli a tanulók személyiségét. 1
 16. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára. 1
 17. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási, tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. 1
 18. Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. 1
 19. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 2
 20. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 2
 21. Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra, magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
Independence and responsibility
 1. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 2. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 3. A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakmai neveléssel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 4. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 5. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.
 6. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
 7. Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 8. Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására.
 9. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban, végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit. 1
 10. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában. 1
 11. A szakmát megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 1
 12. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait. 1
 13. Hitelesen képviseli a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 1
 14. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is. 1
 15. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 1
 16. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét. 1
 17. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett. 1
 18. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Benedek András, Horváth Cz. János, Molnár György, Nagy Gábor Zsolt, Nyíri Kristóf, Szabó Erzsébet Mária, Tóth Péter, Verebics János (2012): Digitális pedagógia 2.0. Typotex Kiadó, Budapest. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_DP/adatok.html
 • Szűts Zoltán (2020): A digitális pedagógia elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Fűzi Beatrix (2016): Didaktika és oktatásszervezés. Typotop Kiadó, Budapest. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/tananyag/DUBLINCORE-01-Didaktika_es_oktatasszerve.html
 • Fűzi Beatrix (2016): Neveléstan. Typotop Kiadó, Budapest. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/DUBLINCORE-01-Nevelestan.html

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Nincsenek kontakt órák.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
egyéni felkészülés a szigorlatra 60
összesen 60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements