Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PRESENTATION
ID (subject code)
BMEGT51A523
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
DR. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Technical Instructor Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
pproved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Megismeri a prezentáció jelentését, fogalmát, filozófiáját.
 2. Megismeri a prezentációs műfajokat, annak klasszikus és modern eszköztárát.
 3. Megismeri a prezentációs szakirodalom legkiemelkedőbb alkotásait és alkotóit.
Skills
 1. Képes a prezentációs szakirodalom és szakanyagok önálló feltárására, követésére.
 2. Képes a különböző prezentációs műfajok kritikai elemzésére.
 3. Képes a különböző műfajú prezentációs feladatok egyéni és önálló elkészítésére, továbbá képes egy ilyen feladat menedzselésére.
 4. Képes értelmezni a technológia szerepét az oktatásban, a szakmai életben.
Attitude
 1. Interaktív módon együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Csoportos feladatvégzés, team-munka esetén határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó a kommunikáció-tudomány új eredményei iránt.
 4. Törekszik a pontos, hibamentes, hatékony feladatmegoldásra.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi az egyéni feladatok megoldását és a problémák végiggondolását.
 2. A csoportmunkában, a team-munkában aktívan, arányosan és felelősséggel dolgozik.
 3. Nyitottan fogadja az elemző munkát és a megalapozott kritikai észrevételeket.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • A tantárgy elektronikus oktatási keretrendszerrel rendelkezik a MOODLE-ban. URL: https://edu.gtk.bme.hu/A hallgatói belépés segédlet a főoldal bal oszlopsávjában található.
 • A MOODLE-rendszerbe feltöltött félévenként aktualizált 2 oldalas tájékoztató megtalálható.
 • Kötelező irodalom: Lőrincz Éva - Sturcz Zoltán: PREZENTÁCIÓ. Typotex Kiadó, Budapest, 2013. 298 ol-dal. Az e-jegyzet elérhető elektronikus formában (PDF).
 • Ajánlott szakirodalom és tematikus irodalomjegyzék: a fenti tankönyv 9. fejezetében található. Kiemelt ajánlás: Garr Reynolds: PreZENtáció. HVG Kiadó, 2009. 238 oldal.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az alábbiak szerint történik: Részvétel a tanórákon a TVSZ-nek megfelelően minimum 70%-ban. Ellenőrzés órai mikrofeladatokkal. Folyamatos évközi munka és tananyag-feldolgozás: az előadások, a kiadott segédanyagok, a feldolgozott ismeretek bedolgozása az órai feladatokba és a félévközi otthoni feladatokba

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Félévközi, otthoni projektfeladatok: leírás és értékelési szempontok a tantárgyi tájékoztató (3-6. oldalakon). 1.) Elektronikus prezentáció készítése: Feltöltés határideje a Moodle rendszerben.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi projektfeladat): 60%
 • 2. részteljesítmény értékelés (2. órai munka, mikrofeladatok): 40%
 • : 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 91-100
Good 81-90
Satisfactory 61-80
Pass 50-60
Fail < 50

Retake and late completion

1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem ki-váltható vagy helyettesíthető: órai mikrofeladatok 2) A házi feladat azaz a projektfeladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A prezentáció fogalma, értelmezése; prezentáció és kommunikáció viszonya. Mikrofeladat: a saját prezentációs tapasztalatok, élmények begyűjtése, értékelése. Felkészülés a prezentációs feladatokra: cél-, közönség-, helyszín-, eredményelemzés szempontjai. Mikrofeladat: a közönség- és a helyszín rizikóelemei.
2. Az írásművek alkotásának általános nyelvi, formai, szerkesztési jellegzetességei, protokolláris szabályai. Mikrofeladat: szerkesztési, helyeírás-elemzési teszt. Előadói prezentációs formák, műfajok, események, helyszínek. Mikrofeladat: egy saját szakmai élmény rövid leírása, értékelése.
3. A szóbeli előadást kísérő elektronikus prezentáció felépítése, koncepció kialakítása. Mikrofeladat: prezentációs témavázlat egyénileg motivált témakörben. Hatásos prezentáció készítése PowerPointtal, Prezi.com és egyéb megoldások; elméleti és gyakorlati kérdések. Mikrofeladat: egyéni kérdésfelvetések, szerkesztési problémák felvetése, megbeszélése.
4. Hallgatói mintaprezentációk bemutatása; elemzési, értékelési szempontok. Mikrofeladat: Két hallgatói prezentáció élő bemutatásban. Értékelés egyéni értékelő lapokon, majd kollektív módon.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Nagy Katalin tanársegéd
Szalóki Tiborné tanársegéd

Approval and validity of subject requirements